Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
VI FIC NGUYEN,P : Nguyễn, Phan Hách,     
      Vườn mai : tập truyện vừa / Nguyễn Phan Hách. PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
VI FIC NGUYEN,Q    
      Tình cát : tî̉eu thuŷét / Nguŷẽn Quang L̂ạp. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2015
      Nhîèu cách ŝóng : tî̉eu thuŷét / Nguŷẽn Quỳnh Trang. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2014
VI FIC NGUYEN,T    
      Tr̉a hoa h̀ông cho đ́ât : tỉêu thuýêt / Nguỹên Thị Dịêp Mai. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
      Ngọc c̉ua Sài Gòn : (t̉an văn, truŷẹn nğán) / Nguỹên Thị Minh Ngọc. PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI FIC NGUYEN,V    
      Năm mừơi mừơi lăm hai mươi : ṭâp truỵên nǵăn / Nguỹên Vĩnh Nguyên. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
      Kh̉ai Huŷèn Mụôn : Tỉê thuýêt / Nguŷẽn Vịêt Hà. PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
VI FIC PHAN,B : Phan, Bá Kỳ.     
      Ṃôt l̀ân đã đ́ên : lịch s̉ư tỉêu thuýêt / Phan Bá Kỳ. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2007
VI FIC SAGAN,F : Sagan, Françoise,     
      Áng m^ay huy`^en dị^eu / Françoise Sagan ; Đinh Bá Kha dịch. GDL Central Library International Languages:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1987?
VI FIC SHELOV,S : Shelov, Steven P.,     
      Bác sĩ c̉ua con : ch̉i d̂ãn s&#x01B0́;c kh̉oe t&#x01B0̀; a - z / Bác sĩ, Thạc sĩ Steven P. Shelov, Bá PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2015
VI FIC SHI,SI : Shi, Si Que,     
      Nghìn năm / Tḥâp T&#x01B0́; Khuŷét ; Nguŷẽn Trang dịch. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2014
VI FIC SON NAM    
      Huong rung Ca mau / Son Nam. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1986?
      Hương quê ; Tây đ̀âu đ̉o & ṃôt śô truỵên nǵăn khác : truỵên nğán / Sơn Nam. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2006
VI FIC TAON ANH    
      Tân truŷèn kỳ Vịêt Nam / Toan Ánh. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2006
      Tân truŷèn kỳ Vịêt Nam / Toan Ánh. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2006
      Tân truŷèn kỳ Vịêt Nam / Toan Ánh. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2006
VI FIC TO,H : Tô, H̉ai Vân,     
      Ngư&#x01A1̀;i th&#x01B0́; hai : tî̉eu thuŷét / Tô H̉ai Vân. PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
VI FIC TRONG BAO : Trọng B̉ao,     
      Ṃôt Cụôc Đ&#x01A1̀;i : Tỉêu thuýêt / Trọng B̉ao. PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
VI FIC TRU    
      Truŷẹn nğán tr̉e ba mîèn chọn lọc / Phan Đình Minh tuŷ̉en chọn. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
      Truŷẹn nğán tû̉oi học trò / Tr̂àn Tú Anh, Tr̂àn Minh Anh tuŷ̉en chọn. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
      Truỵên Nǵăn đư&#x01A1̣;c yêu thích nh́ât đ̀âu th́ê k̉y 21 / Sông Lam, Bình Min PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
      Truỵên Nǵăn đư&#x01A1̣;c yêu thích nh́ât đ̀âu th́ê k̉y 21 / Sông Lam, Bình Min PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI FIC TRU v.1      
      Truŷẹn nğán đương đại Vîẹt Nam : tác gỉa ṭư chọn / nhîèu tác gỉa ; [nh̃ưng ngừơi tuỷên chọn, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
VI FIC TRU v.2      
      Truŷẹn nğán đương đại Vîẹt Nam : tác gỉa ṭư chọn / nhîèu tác gỉa ; [nh̃ưng ngừơi tuỷên chọn, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
VI FIC VIEN LINH : Viên Linh,     
      T́ơi nơi em ̉ơ / Vi^en Linh. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1989
VI FIC VO,H : Vo, Huu Hanh,     
      Buon vui doi linh / Vo Huu Hanh. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1988
VI FIC VO,M : Võ, Minh,     
      Nghị quŷét cây kĥé : t̂ạp truŷẹn / Võ Minh. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2014
VI FIC VUI,B : Bùi, Bích Hà.     
      Bủ^oi sáng ṃ^ot m`inh / B`ui Bích H`a. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1989
VI FIC WO-LUNG-SHENG : Wolongsheng.     
      #ir^eu sbao m^e h`^on = tb=c Võ danh ti^eu / nguy^en tbac : Ngroa Long Sinh ; H`an Giang Nhran, tb=c PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1982
VI FIC XUEYINGSHUANGHUN : Xueyingshuanghun,     
      Luôn có ngư&#x01A1̀;i đ&#x01A1̣;i anh / Tuýêt ̉Anh Sương H̀ôn ; Tr̀ân H̀ PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI FIC Y BAN : Y Ban.     
      Ngư&#x01A1̀;i đàn bà và nh&#x01B0̃;ng gîác mơ : t̂ạp truỵên nğán / Y Ban. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2014
Vi FRUIT / MILET      
      UNCATALOGUED BOARD BOOKS : PACIFIC PARK GDL Casa Verdugo Library Children's Uncataloged Paperback:Available, GDL Central Library Children's, Uncataloged Paperback:Available, GDL Central Library Children's, Uncataloged Paperback:Will be deleted, GDL Library Connection Children's, Uncataloged Paperback:Lost and Paid, GDL Library Connection Story Hour Collection:DUE 03-11-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Available, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-10-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Lost and Paid, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-19-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-12-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 09-27-18 Billed, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-05-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-16-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Coming Soon, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-14-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:In Transit, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-11-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-03-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-21-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-04-20   Book  
Vi HOME / MILET      
      UNCATALOGUED BOARD BOOKS : PACIFIC PARK GDL Casa Verdugo Library Children's Uncataloged Paperback:Available, GDL Central Library Children's, Uncataloged Paperback:Available, GDL Central Library Children's, Uncataloged Paperback:Will be deleted, GDL Library Connection Children's, Uncataloged Paperback:Lost and Paid, GDL Library Connection Story Hour Collection:DUE 03-11-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Available, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-10-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Lost and Paid, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-19-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-12-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 09-27-18 Billed, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-05-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-16-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Coming Soon, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-14-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:In Transit, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-11-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-03-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-21-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 03-04-20   Book  
Vi j 031.02 MUL : Mullenheim, Sophie de,     
      Vạn vật hình thành như thế nào / Sophie de Mullenheim ; Cốm Vừng dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
VI J 305.231 SEO : Seo Ji-Won,     
      Tạm bịêt nhé, tính lư&#x01A1̀;i bîéng! : bí kíp ḷâp k̂é hoạch / Seo Ji Weon (author) ; Lee PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2014
VI J 398.2 HOL    
      Cuộc phiêu lưu của Pi-nôki-ô : Cỏ̂ Tích Vàng, Những câu chuyện phiêu lưu / lời, Peter Holeinone PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2015
      Cô Bé Lọ Lem : C̉ô Tích Vàng, Nh&#x01B0̃;ng câu chuỵên yêu thương / l&#x01A1̀;i, Peter PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2015
VI J 398.2 MIN    
      109 câu chuyện cỏ̂ tích nỏ̂i tié̂ng thé̂ giới / Minh Huyè̂n. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
      101 truyện kể về những đức tính cao đẹp / Minh Huyền. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2013
      Truỵên c̉ô tích hay nh́ât th́ê gi&#x01A1́;i Mẹ k̉ê con nghe / Trư&#x01A1̀;ng Minh. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2015
VI J 398.2 NGU : Nguỹên, Thị Vi Khanh,     
      Nh&#x01B0̃;ng con kíên hạnh phúc / Nguỹên Thị Vi Khanh, biên soạn, ngư&#x01A1̀;i biên dịch. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2015
VI J 398.2 ONE      
      100 Truyện ngụ ngôn hay nhá̂t. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI J 398.2 TRU      
      Truỵên Đọc Cho Bé Trư&#x01A1́;c Gi&#x01A1̀; Đi Ng̉u / Mai Hương, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2013
VI J 398.2 VAN : Vân Nhi,     
      Ông Lão Đánh Cá và Con Cá Vàng / Vân Nhi, tuyẻ̂n chọn. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2015
VI J 398.20941 ILN      
      Ngư&#x01A1̀;i lùn Domi / Truỵên c̉ô Anh ; Tranh vẽ, Sani (Italia) ; Ngư&#x01A1̀;i dịch PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2014
VI J 398.20942 CAN : Candell, Arianna,     
      Little Red Riding Hood = Cô Bé Quàng Khăn Đỏ / author - lời: Arianna Candell ; illustrator - minh h GDL Central Library Children's International Languages:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2013
VI J 398.20942 JAC : Jacobs, Joseph,     
      Chuỵên ba chú l&#x01A1̣;n con / Ph̉ong theo truỵên c̉ô Anh qúôc c̉ua Jacobs ; Hà Bin, dịch. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2014
VI J 398.20943 GRI : Grimm, Jacob,     
      Gã Kh̉ông L̀ô và Ngư&#x01A1̀;i Th&#x01A1̣; May / truỵên c̉ô Grim ; nhìêu dịch gỉa. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2014
VI J 398.20944 PEL      
      Nàng công chúa khoác t́âm áo da l&#x01B0̀;a / Nguyên tác: Bellow (Pháp) ; Tranh: Ferri (Italia) ; Ng& PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2014
VI J 398.20948 AND : Andersen, H. C.     
      Vư&#x01A1̀;n C̉ô Tích : Nh&#x01B0̃;ng truỵên c̉ô Anđécxen đư&#x01A1̣;c y PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2013
VI J 398.209489 AND : Andersen, H. C.     
      Truỵên ĉ̉o Andersen hay nĥát = Andersen's Fairy Tales / H.C. Andersen (Đan Mạch) ; ng&#x01B PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2013
VI J 398.209489 VAN    
      Chú vịt xá̂u xí / Vân Nhi, tuyẻ̂n chọn. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2015
      Cô Bé Bán Diêm / Vân Nhi, tuyẻ̂n chọn. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2015
      Ḅô Qùân Áo M&#x01A1́;i C̉ua Hoàng Đ́ê / Vân Nhi, tuỷên chọn ; trình bày, minh hoa, Hà S&#x0 PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2015
VI J 398.20951 DIN : Đinh, Thư&#x01A1̣;ng Lâm,     
      101 Câu chuỵên v̀ê các nàng công chúa / Đinh Thư&#x01A1̣;ng Lâm ; dịch, Tụê Văn. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2014
VI J 398.20951 LUU    
      365 Truyện Kể Hằng Đêm. Mù̀a Xuân / biên soạn, Lưu Hồng Hà ; dịch, Tuệ Văn. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2015
      365 Truyện Kể Hằng Đêm. Mù̀a Đông / biên soạn, Lưu Hồng Hà ; dịch, Tuệ Văn. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2015
      365 Truyện Kể Hằng Đêm. Mù̀a Hè / biên soạn, Lưu Hồng Hà ; dịch, Tuệ Văn. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2015
      365 Truyện Kể Hằng Đêm. Mù̀a thu / biên soạn, Lưu Hồng Hà ; dịch, Tuệ Văn. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2015
VI J 398.20951 MOT    
      Ṃôt sàng khôn : sư t&#x01B0̉; và l&#x01A1̣;n r&#x01B0̀;ng. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2014
      Ṃôt sàng khôn : con sói khôn l̉oi. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2014
VI J 398.20951 WON : Won, Yoo-sun,     
      Ṃôt sàng khôn : gió và m̆ạt tr&#x01A1̀;i : chú chûọt khéo xây nhà / l&#x01A1̀;i Won Yoo Sun ; tranh PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2014
VI J 398.20959 MIN : Minh Huyè̂n,     
      101 Truyện Cỏ̂ Tích & Những Bài Học Dành Cho Bé / Minh Huyè̂n. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2013
VI J 398.20959 NGU : Nguyên Hương,     
      Vùng đ́ât bị phù phép / Nguyên Hương ; Thanh Xuân, minh họa. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2015
VI J 398.209597 HON : H̀ông Hà,     
      Ngư&#x01A1̀;i tr̀ân v&#x01A1̣; tiên / l&#x01A1̀;i, H̀ông Hà, Lê Thanh Nga ; tranh, Phư& PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2014
VI J 398.209597 MAN : Mạnh Linh,     
      Khôn Ngoan Không Lại V&#x01A1́;i Gi&#x01A1̀;i / tuỳên chọn, Mạnh Linh ; Vẽ tranh, Đinh Huỳnh. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2015
VI J 398.209597 MIN : Minh Huỳên,     
      101 Truỵên Cho Bé Truỵên K̉ê V̀ê Lòng Nhân Ái / Minh Huỳên. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2013
Vi j 398.42 CAN    
      The three little pigs = Ba chú heo con / author - lời: Arianna Candell ; illustrator - minh họa: Dan GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2013
      Little Red Riding Hood = Cô Bé Quàng Khăn Đỏ / author - lời: Arianna Candell ; illustrator - minh h GDL Central Library Children's International Languages:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2013
      The ugly duckling = Vịt con xá̂u xí / Author - Lời: Arianna Candell ; Illustrator - Minh Họa: Daniel GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2014
      Pinocchio = Chú bé người gõ̂ Pinocchio / author - lời: Arianna Candell ; illustrator - minh họa: Da GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2014
      Goldilocks = Cô bé tóc vàng / author - lời: Arianna Candell ; illustrator - minh họa: Daniel Howarth GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2014
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only