Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
VI FIC NGUYEN,K : Nguỹên, Kh́ăc Phục.     
      Dứơi bóng ngô đ̀ông : tỉêu thuýêt / Nguŷẽn Kh̆ác Phục. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
VI FIC NGUYEN,M : Nguỹên, Ṃông Giác,     
      Xu^oi d`ong : ṭ^ap truỵ^en / Nguy~^en Ṃ^ong Giác. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1987
VI FIC NGUYEN,N : Nguŷẽn, Ninh Thûạn.     
      Nứơc m̆át bûòn vui : truŷẹn dài tình c̉am xã ĥọi / Nguŷẽn Ninh Thûạn. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2006
VI FIC NGUYEN,P : Nguyễn, Phan Hách,     
      Vườn mai : tập truyện vừa / Nguyễn Phan Hách. PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
VI FIC NGUYEN,Q    
      Tình cát : tî̉eu thuŷét / Nguŷẽn Quang L̂ạp. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2015
      Nhîèu cách ŝóng : tî̉eu thuŷét / Nguŷẽn Quỳnh Trang. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2014
VI FIC NGUYEN,T    
      Tr̉a hoa h̀ông cho đ́ât : tỉêu thuýêt / Nguỹên Thị Dịêp Mai. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
      Ngọc c̉ua Sài Gòn : (t̉an văn, truŷẹn nğán) / Nguỹên Thị Minh Ngọc. PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI FIC NGUYEN,V    
      Năm mừơi mừơi lăm hai mươi : ṭâp truỵên nǵăn / Nguỹên Vĩnh Nguyên. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
      Kh̉ai Huŷèn Mụôn : Tỉê thuýêt / Nguŷẽn Vịêt Hà. PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2013
VI FIC PHAN,B : Phan, Bá Kỳ.     
      Ṃôt l̀ân đã đ́ên : lịch s̉ư tỉêu thuýêt / Phan Bá Kỳ. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2007
VI FIC SAGAN,F : Sagan, Françoise,     
      Áng m^ay huy`^en dị^eu / Françoise Sagan ; Đinh Bá Kha dịch. GDL Central Library International Languages:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1987?
VI FIC SHELOV,S : Shelov, Steven P.,     
      Bác sĩ c̉ua con : ch̉i d̂ãn s&#x01B0́;c kh̉oe t&#x01B0̀; a - z / Bác sĩ, Thạc sĩ Steven P. Shelov, Bá PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2015
VI FIC SHI,SI : Shi, Si Que,     
      Nghìn năm / Tḥâp T&#x01B0́; Khuŷét ; Nguŷẽn Trang dịch. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2014
VI FIC SON NAM    
      Huong rung Ca mau / Son Nam. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1986?
      Hương quê ; Tây đ̀âu đ̉o & ṃôt śô truỵên nǵăn khác : truỵên nğán / Sơn Nam. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2006
VI FIC TAON ANH    
      Tân truŷèn kỳ Vịêt Nam / Toan Ánh. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2006
      Tân truŷèn kỳ Vịêt Nam / Toan Ánh. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2006
      Tân truŷèn kỳ Vịêt Nam / Toan Ánh. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2006
VI FIC TO,H : Tô, H̉ai Vân,     
      Ngư&#x01A1̀;i th&#x01B0́; hai : tî̉eu thuŷét / Tô H̉ai Vân. PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
VI FIC TRONG BAO : Trọng B̉ao,     
      Ṃôt Cụôc Đ&#x01A1̀;i : Tỉêu thuýêt / Trọng B̉ao. PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2015
VI FIC TRU    
      Truŷẹn nğán tr̉e ba mîèn chọn lọc / Phan Đình Minh tuŷ̉en chọn. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
      Truŷẹn nğán tû̉oi học trò / Tr̂àn Tú Anh, Tr̂àn Minh Anh tuŷ̉en chọn. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
      Truỵên Nǵăn đư&#x01A1̣;c yêu thích nh́ât đ̀âu th́ê k̉y 21 / Sông Lam, Bình Min PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
      Truỵên Nǵăn đư&#x01A1̣;c yêu thích nh́ât đ̀âu th́ê k̉y 21 / Sông Lam, Bình Min PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI FIC TRU v.1      
      Truŷẹn nğán đương đại Vîẹt Nam : tác gỉa ṭư chọn / nhîèu tác gỉa ; [nh̃ưng ngừơi tuỷên chọn, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
VI FIC TRU v.2      
      Truŷẹn nğán đương đại Vîẹt Nam : tác gỉa ṭư chọn / nhîèu tác gỉa ; [nh̃ưng ngừơi tuỷên chọn, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2005
VI FIC VIEN LINH : Viên Linh,     
      T́ơi nơi em ̉ơ / Vi^en Linh. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1989
VI FIC VO,H : Vo, Huu Hanh,     
      Buon vui doi linh / Vo Huu Hanh. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1988
VI FIC VO,M : Võ, Minh,     
      Nghị quŷét cây kĥé : t̂ạp truŷẹn / Võ Minh. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2014
VI FIC VUI,B : Bùi, Bích Hà.     
      Bủ^oi sáng ṃ^ot m`inh / B`ui Bích H`a. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1989
VI FIC WO-LUNG-SHENG : Wolongsheng.     
      #ir^eu sbao m^e h`^on = tb=c Võ danh ti^eu / nguy^en tbac : Ngroa Long Sinh ; H`an Giang Nhran, tb=c PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Vietnamese:Available   Book 1982
VI FIC XUEYINGSHUANGHUN : Xueyingshuanghun,     
      Luôn có ngư&#x01A1̀;i đ&#x01A1̣;i anh / Tuýêt ̉Anh Sương H̀ôn ; Tr̀ân H̀ PAS Central Foreign Language Vietnamese:Available   Book 2014
VI FIC Y BAN : Y Ban.     
      Ngư&#x01A1̀;i đàn bà và nh&#x01B0̃;ng gîác mơ : t̂ạp truỵên nğán / Y Ban. PAS Central Foreign Language Vietnamese:In Transit   Book 2014
Vi FRUIT / MILET      
      UNCATALOGUED BOARD BOOKS : PACIFIC PARK GDL Casa Verdugo Library Children's Uncataloged Paperback:Available, GDL Central Library Children's, Uncataloged Paperback:Available, GDL Library Connection Children's, Uncataloged Paperback:Lost and Paid, GDL Library Connection Story Hour Collection:DUE 09-30-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Available, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 09-30-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Lost and Paid, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:In Transit, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 09-27-18 Billed, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Coming Soon   Book  
Vi HOME / MILET      
      UNCATALOGUED BOARD BOOKS : PACIFIC PARK GDL Casa Verdugo Library Children's Uncataloged Paperback:Available, GDL Central Library Children's, Uncataloged Paperback:Available, GDL Library Connection Children's, Uncataloged Paperback:Lost and Paid, GDL Library Connection Story Hour Collection:DUE 09-30-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Available, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 09-30-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Lost and Paid, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:In Transit, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 09-27-18 Billed, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Coming Soon   Book  
Vi j 031.02 MUL : Mullenheim, Sophie de,     
      Vạn vật hình thành như thế nào / Sophie de Mullenheim ; Cốm Vừng dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
VI J 398.209489 VAN : Vân Nhi,     
      Ḅô Qùân Áo M&#x01A1́;i C̉ua Hoàng Đ́ê / Vân Nhi, tuỷên chọn ; trình bày, minh hoa, Hà S&#x0 PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Vietnamese:Out of Collection   Book 2015
Vi j 398.42 CAN    
      The three little pigs = Ba chú heo con / author - lời: Arianna Candell ; illustrator - minh họa: Dan GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2013
      Little Red Riding Hood = Cô Bé Quàng Khăn Đỏ / author - lời: Arianna Candell ; illustrator - minh h GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2013
      The ugly duckling = Vịt con xá̂u xí / Author - Lời: Arianna Candell ; Illustrator - Minh Họa: Daniel GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2014
      Pinocchio = Chú bé người gõ̂ Pinocchio / author - lời: Arianna Candell ; illustrator - minh họa: Da GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2014
      Goldilocks = Cô bé tóc vàng / author - lời: Arianna Candell ; illustrator - minh họa: Daniel Howarth GDL Central Library Children's International Languages:DUE 09-30-20   Book 2014
Vi j 398.59 VAN    
      The frog prince = Hoàng tử ếch / ời: Vân Trang, Điển Dũng ; minh họa: Điển Dũng, Hong Lam. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
      The gigantic turnip = Nhỏ̂ củ cải / lời: Vân Trang, Điển Dũng ; minh họa: Gia Long. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
Vi j 398.59 YEN    
      Một cuộc thi chạy = The race / biên soạn: Yên Bình, Điển Dũng ; minh họa: Cloud Pillow . GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
      Chỉ tại tham ăn = The hungry fox / biên soạn: Yên Bình, Điển Dũng ; minh họa: Cloud Pillow. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2018
Vi j 443.9592 BES : Besson, Agnès,     
      Những khám phá đầu tiên / lời, Agnès Besson ; minh họa, Séverine Cordier ; người dịch, PGS. TS Nguyễn GDL Casa Verdugo Library Children's International Languages:Available   Book 2016
Vi j 495.922 KEL    
      Cuốn sách đầu tiên của bé về chữ cái / nội dung: Miles Kelly ; minh họa: Richard Watson ; Nhân Nguyê GDL Central Library Children's International Languages:DUE 10-01-20   Book 2016
      Cuốn sách đầu tiên của bé về từ ngữ / nội dung: Miles Kelly ; minh họa: Heather Heyworth ; Nhân Nguy GDL Central Library Children's International Languages:DUE 10-01-20   Book 2016
Vi j 495.9223 LE : Lê, Bá Khanh.     
      Vietnamese-English dictionary : with a supplement of new words English-Vietnamese / Lê-Bá-Khanh and L GDL Pacific Park Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Reference:Available   Book 1975
Vi j 507.8 POT : Potter, Jean,     
      Bác học nhí : giải thích các hiện tượng khoa học thường ngày trong tích tắc / Jean Potter ; tên GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2018
Vi j 508.03 MUL : Mullenheim, Sophie de,     
      Thiên nhiên kỳ thú / Sophie de Mullenheim, nội dung ; Mauro Mazarri, minh họa ; Mai Linh, dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
Vi j 520 DAY : Daynes, Katie,     
      Vũ trụ có những gì? / Katie Daynes viết lời ; Peter Donnelly minh họa ; Nho dịch. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
Vi j 523.4 BON : Bone, Emily,     
      Cuốn sách khổng lồ về các ngôi sao và các hành tinh = Big book of stars and planets / tác giả, E GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
Vi j 567.9 FIR : Firth, Rachel,     
      Khủng long = Dinosaurs / Rachel Firth ; [illustrated by Franco Tempesta and John Woodcock] ; Phan Tr GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2001
Vi j 590 KEL : Kelly, Miles,     
      Cuốn sách đầu tiên của bé về động vật / nội dung: Miles Kelly ; minh họa: Nik Afia ; Nhân Nguyễn dị GDL Casa Verdugo Library Children's International Languages:Available   Book 2016
Vi j 591.41 MAS : Maskell, Hazel,     
      Cuốn sách khổng lồ về các loài động vật khổng lồ = Big book of big animals / tác giả, Hazel GDL Central Library Children's International Languages:DUE 09-30-20   Book 2017
Vi j 595.7 BON : Bone, Emily,     
      Cuốn sách khổng lồ về những con bọ = Big book of big bugs / tác giả, Emily Bone ; tranh, Fabian GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
Vi j 595.7 DIC : Dickins, Rosie,     
      Bugs = Các loài sâu bọ / Rosie Dickins ; [illustrated by John Woodcock] ; Phan Trần Hồng Hạnh, dịch GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
Vi j 609 CRE : Crépon, Sophie,     
      Những phát minh làm thay đổi cuộc đời bạn / Sophie Crépon, nội dung ; Gérald Guerlais, Laurent K GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
Vi j 623.749 STO : Stowell, Louie,     
      Cuốn sách khổng lồ về tên lửa và các thiết bị vũ trụ = Big book of rockets and spacecraft / tác giả: GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
Vi j 641.5 DO : Đỗ, Xuân Thảo,     
      Vào bếp nấu ăn săn ngay điểm tốt / Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp ; Cloud Pillow Studio minh GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
Vi j 641.5 PIN : Pink, Wazza,     
      Bí kíp "luyện" bếp / Wazza Pink. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2015
Vi j 741.2 CUR : Curto, Rosa M.     
      Học vẽ bằng hình cơ bản : nghệ thuật thật là đơn giản! / Rosa M. Curto ; Huyền Trâm dich. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 09-30-20   Book 2016
Vi j 743.6 LY : Lý, Lệ Hà,     
      Bé học vẽ : động vật đáng yêu / tranh: Lý Lệ Hà ; biên soạn: Hương Hương. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only