Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
Pe IKH      
      Ikhrājīʹhā 2 [videorecording] / nivīsandih va kārgardān, Masʻūd Dihʹnamakī. GDL Central Library DVD:Available   DVD/Video 2008
Pe ILA      
      Ilahi Ziggurat [videorecording] = The Ziggurat Goddess / Rahman Rizaii. GDL Central Library DVD:Available   DVD/Video 2004
Pe IMS      
      Imshab shab-i mahtābih [videorecorrding] / nivīsandah fīlmnāmah, Muḥammad Hādī Karīmī GDL Central Library DVD:Available   DVD/Video 2009
Pe IST      
      Īstigāh-i matrūk [videorecording] = Deserted station / Tawsiʻih-i Īmā-i Fīlm namāyish mīʹdahad in ass GDL Central Library DVD:Lost   DVD/Video 2002
Pe IZD      
      Izdivāj bih sabk-i Īrānī [videorecording] = Marriage Iranian Style / Dunyā-yi Taṣvīr-i Namāyish miʹda GDL Pacific Park Library DVD:Available   DVD/Video 2006
Pe j 560.172 DIX : Dixon, Dougal.     
      Dūrān pīsh az tārīkh. Ḥayāt dar dūrih yi aval / Dūgul Dīksūn ; mutarjim Nūshīn Ibrāhīmī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2012
Pe j ALMOND,DAV : Almond, David,     
      Bābā yi parandih man / Dayvīd Ālmūnd ; taṣvirgar Pulī Dānbār ; mutarjim Rayḥānih Jaʻfarī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2014
Pe j AZAD,M.    
      Dāstān-i parvaz / nivīsandih, M. Āzād ; taṣvīrgar, Vaḥīd Naṣīriyān. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
      Dāstān-i parvaz / nivīsandih, M. Āzād ; taṣvīrgar, Vaḥīd Naṣīriyān. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
Pe j c KAYMARAM,MAN : Keymaram, Manouchehr.     
      Gorbehi sefid pashmalu = The white fluffy cat / [author = nevisandeh, Manouchehr Keymaram ; translato GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2002
Pe j c KEYMARAM,MAN    
      Gorbehi sefid pashmalu = The white fluffy cat / [author = nevisandeh, Manouchehr Keymaram ; translato GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2002
      Safar golbarg = The trip of the rose petal / [author = nevisandeh, Manouchehr Keymaram ; translator = GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2001
      Safar golbarg = The trip of the rose petal / [author = nevisandeh, Manouchehr Keymaram ; translator = GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2001
Pe j C RAHMANDUST,MUS : Raḥmāndūst, Muṣṭafá.     
      ʻAmū nawrūz va khalah rūzigār / Muṣṭafá Raḥmāndūst; taṣvīrgar Sarā Īrvānī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
Pe j c398.55 AMO    
      Amoo Norooz and other Persian folk stories / compiled and edited by Ahmad Jabbari. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 1997
      Amoo Norooz and other Persian folk stories / compiled and edited by Ahmad Jabbari. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 1997
      Amoo Norooz and other Persian folk stories / compiled and edited by Ahmad Jabbari. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 1997
      Amoo Norooz and other Persian folk stories / compiled and edited by Ahmad Jabbari. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 1997
Pe j E SADEQI,DAR    
      Duzd-i bank / [Daryūsh Sādiqī ; Maryam Mastery ; tasvir saz Farhūd Farmand]. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2002
      Duzd-i bank / [Daryūsh Sādiqī ; Maryam Mastery ; tasvir saz Farhūd Farmand]. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2002
      Mān dūst darām / [Daryūsh Sādiqī ; Maryam Mastery ; tasvir -saz Farhūd Farmand]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2001
      Mān dūst darām / [Daryūsh Sādiqī ; Maryam Mastery ; tasvir -saz Farhūd Farmand]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2001
4 additional entries    
Pe j E SADIQI,DAR    
      Ātash nishāni / Dāryūsh Sādiqī ; Fatemah Nadāfi ; tasvirgar Nahid Ābṭaḥī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2002
      Ātash nishāni / Dāryūsh Sādiqī ; Fatemah Nadāfi ; tasvirgar Nahid Ābṭaḥī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2002
      Sarzamīn-i Īrān / [Dāryūsh Ṣādiqī, Maryam Māstirī; tasvir-sāz Farūd Farmand]. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2002
      Sarzamīn-i Īrān / [Dāryūsh Ṣādiqī, Maryam Māstirī; tasvir-sāz Farūd Farmand]. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2002
4 additional entries    
Pe j FATTAHI,HUS : Fattāḥī, Ḥusayn,     
      Kudaki yi Rūstam / Ḥusayn Fattāḥī ; tasvirgar Saʼid Razaqī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1997
Pe j HASANZADAH,FAR : Ḥasanʹzādah, Farhād.     
      ʻIshq va āynih / nivisandih Farhād Ḥasanʹzādah. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Central Library International Languages:Available   Book 2013
Pe j HERGE    
      Tan tan dar kongo / neveshteh Hergé ; tarjumah-i Esmrdis. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2001
      Tantan dar sarzamīn-i talā-yi sīāh / neveshteh Hergé ; tarjumah-i Esmrdis. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2001
      Tan tan va dryācheh kusehʹhā / neveshteh Hergé ; [tarjumah-i Esmrdis]. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2001
      Jazirhʼi siyah / neveshteh Hergé ; [tarjumah-i Shirin Riyahi pur]. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2003
8 additional entries    
Pe j HURGE : Hergé,     
      Tan tan dar tabbat / neveshteh Hergé : [tarjumah-i Esmrdis]. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2001
Pe j HYDARZADEH,MUJ : Hydarzadeh, Mujtabi.     
      Peter Pan : qahrmān-i afsānahʼ-i bachh-ha / iqtibās Mujtabi Hydarzadeh ; tasavir Karlos Busket. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2003
Pe j JAMALLI,FAT    
      Z̤aḥāk va Kāvih āhangar = Zahak and Kavih ahangar / bāznivīsī, Fāṭimah Jamāllī ; taṣvīrsāz, Dārīvish N GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1998
      Z̤aḥāk va Kāvih āhangar = Zahak and Kavih ahangar / bāznivīsī, Fāṭimah Jamāllī ; taṣvīrsāz, Dārīvish N GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1998
Pe j KHANI,FAR : Khānī, Farībā,     
      Man sūzan qūrt dādam / nivīsandih Farībā Khānī ; taṣvīrgar, Nigīn Iḥtisābiyān. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2014
Pe j O AKRAMI,JAM : Akramī, Jamāl al-Dīn,     
      Darya-yi man / sarāyandah Jamāl al-Dīn Akramī ; taṣvīr'gar Rajab <U+02BF>Alī Khudāʼī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2004
Pe j O ARABLU,AHM : ʻArablū, Aḥmad.     
      Bī zaḥmat bizan tū gūsh Taymūr Khān! / bih ravāyat-i Aḥmad ʻArablū ; taṣvīrgar, Saʻīd Razzāqī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
Pe j O ASHAR    
      Ashʻār-i kūdakānah / mutarjim Sānāz Gurjī'zādah ; taṣvīrsāzī Farnūsh Dawlatī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2003
      Ashʻār-i kūdakānah / mutarjim Sānāz Gurjī'zādah ; taṣvīrsāzī Farnūsh Dawlatī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2003
      Ashʻār-i kūdakānah / mutarjim Sānāz Gurjī'zādah ; taṣvīrsāzī Farnūsh Dawlatī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2003
      Ashʻār-i kūdakānah / mutarjim Sānāz Gurjī'zādah ; taṣvīrsāzī Farnūsh Dawlatī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2003
Pe j O AZAD,M.    
      Dast ki bala? / nevinsadeh M. Azad ; virastar Shahram Rajabzadeh ; tasvirgar matn Hosein Noruzi ; tas GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2002
      Gorgam va galih mibaram : namayishnamah-i shʻar gunih / Baz afirin M. Azād ; virastar Shahram Rajabʹz GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2001
Pe j O BAGHCHAHBAN,JAB : Bāghchahʹbān, Jabbār,     
      Bābā barfī / navishtah, Jabbār Bāghchahʹbān ; naqqāshī, Ālin Bayāsh. GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 1973
Pe j O DOYLE,MAL : Doyle, Malachy.     
      El baile del tigre / texto de Malachy Doyle ; ilustraciones de Steve Johnson y Lou Fancher ; [traducc GDL Grandview Library Children's International Languages:Available, GDL Montrose Library Children's International Languages:Available, GDL Pacific Park Library Children's International Languages:Available, GDL Pacific Park Library International Languages:Available   Book 2006
Pe j O HASANZADAH,FAR    
      Qiṣih yi dirakhtī kih khavābash mī āmad / Farhād Ḥasan zādah ; taṣvīrgar Sārā Khurāmān. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2014
      Qiṣih yi dirakhtī kih khavābash mī āmad / Farhād Ḥasan zādah ; taṣvīrgar Sārā Khurāmān. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2014
Pe j O HISUN,ILI    
      Tātī kūchūlū mīʹkhandah, shīrīnah mi̲sl-i qandah / Ilīzābit Hī̲sun ; tarjumah-ʼi shiʻr Nāṣir-i Kishāvar GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2001
      Tātī kūchūlū mīʹkhandah, shīrīnah mi̲sl-i qandah / Ilīzābit Hī̲sun ; tarjumah-ʼi shiʻr Nāṣir-i Kishāvar GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2001
Pe j O IBRAHIMI,JAF : Ibrāhīmī, Jaʻfar.     
      Ān mard bāzī mī kunad / surudih-i Jaʻfar Ibrāhīmī "Shāhid" ; taṣvīrgar-i ʻAlīriz̤ā Guldūziyān. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2007
Pe j O IBRAHIMI,MAS    
      Amūzish-i alifbāʼ va aʻdād-i Fārsī / Masʻūd Ibrāhīmī. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Pacific Park Library Children's International Languages:Available   Book 1995
      Amūzish-i alifbāʼ va aʻdād-i Fārsī / Masʻūd Ibrāhīmī. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Pacific Park Library Children's International Languages:Available   Book 1995
      Amūzish-i alifbāʼ va aʻdād-i Fārsī / Masʻūd Ibrāhīmī. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Pacific Park Library Children's International Languages:Available   Book 1995
Pe j O JAFARI,LAL    
      Lingah jūrāb-i qirmiz / Lālah Jaʻfarī, ; taṣvīrgar, Sharārah Khusravānī. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2003
      Lingah jūrāb-i qirmiz / Lālah Jaʻfarī, ; taṣvīrgar, Sharārah Khusravānī. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2003
      Lingah jūrāb-i qirmiz / Lālah Jaʻfarī, ; taṣvīrgar, Sharārah Khusravānī. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2003
Pe j O KASHKULI,MAH    
      Sarv-i nāz = Evergreen / Mahʹdukht-i Kashkūlī ; taṣvīrgar, Ilhām-i Asadī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2004
      Sarv-i nāz = Evergreen / Mahʹdukht-i Kashkūlī ; taṣvīrgar, Ilhām-i Asadī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2004
Pe j O KATBI,SUR : Katbī, Surūr,     
      Shukulātī, khurmālūyī / Surūr Katbī, ; taṣvīrgar Gulrukh Muḥtāj alfaz̤l. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2014
Pe j O KHALATBARI,FAR : Khalʻatʹbarī, Farīdah.     
      Tūp-i qirmiz / nivīsandih, Fārīdah Khalʻatʹbarī ; taṣvīrgar, Ali Mafakhiri. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2004
Pe j O KISHAVARZ,NAS    
      Tātī kūchūlū dūst-e maneh, har rūz beh man zang mīzaneh / she'r'hā-ye Nāser Keshāvarz ; bar asās-e ke GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2007
      Tātī kūchūlū dūst-e maneh, har rūz beh man zang mīzaneh / she'r'hā-ye Nāser Keshāvarz ; bar asās-e ke GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2007
      Tati koochoolo tow khoune, saz mi zane mi khoune / Nasir Kishavarz. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2008
      Tati koochoolo tow khoune, saz mi zane mi khoune / Nasir Kishavarz. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2008
      Tati koochoolo tow khoune, saz mi zane mi khoune / Nasir Kishavarz. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2008
Pe j O KISHAVARZIAZAD,MAR : Kishāvarzī Āzād, Marjān,     
      Dumat rā kūtāh kunam / nivīsandih Marjān Kishāvarzī Āzād ; taṣvīrgar Vīdā Karīmī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2014
Pe j O KUTBI,SUR    
      Khānah-ʼi sitārahʹī / nivīsandah, Surūr Kutbī ; taṣvīrgar, Līsā Jamīlah Barjistah. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2004
      Khānah-ʼi sitārahʹī / nivīsandah, Surūr Kutbī ; taṣvīrgar, Līsā Jamīlah Barjistah. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2004
Pe j O QASIMNIYA,SHU    
      Māmān biyā jīsh dāram / Shukūh Qāsim'niyā. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
      Māmān biyā jīsh dāram / Shukūh Qāsim'niyā. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
      Māmān biyā jīsh dāram / Shukūh Qāsim'niyā. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
      Khālih va vurūjak / surūdih Shukūh Qāsim niyā ; taṣvīrgar, Ghulāmʻalī Makatbī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2012
2 additional entries    
Pe j O QASIMPUR,AKR : Qāsimʹpūr, Akram.     
      Labkhand i Nilūfar / nevisandah Akram Qāsimʹpur ; tasvirgar Nasim Azādi. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2001
Pe j O SHAMS,MUH : Shams, Muḥammad Riz̤ā.     
      Sībīl ʻamū / Muḥammad Riz̤ā Shams ; taṣvīrgar Ḥasan Mūsavī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2014
Pe j O SHARIF-RAZAVIAN,MAR    
      Javanmardi / Maryam Sharif-Razavian ; tasvirgar Salīm Sālihī. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Library Connection Children's International Languages:Available   Book 2002
      Javanmardi / Maryam Sharif-Razavian ; tasvirgar Salīm Sālihī. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Library Connection Children's International Languages:Available   Book 2002
Pe j O TAHURI,MIH    
      Hosieni miyun-i khwabei khwash / Mihrvash Tahūrī ; Tasvirgar Shahrzād Ṣanduqi. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 09-28-21 Billed, GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
      Hosieni miyun-i khwabei khwash / Mihrvash Tahūrī ; Tasvirgar Shahrzād Ṣanduqi. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 09-28-21 Billed, GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
Pe j O TAV,JUN : Tāʼv, Jūn Shūn.     
      Chih fikr khūbī / nivīsandah: Jūn Shūn Tāʼv ; mutarjim: Amīr Murād Hāṣil ; taṣvirgar: Pān Shʼū Chang. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1995
Pe j O YUSUFI,MOH    
      Arzu hai arzu / Mohammad Reza Yusefi ; [illustrator, Hormuz Haqiqi]. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2002
      Arzu hai arzu / Mohammad Reza Yusefi ; [illustrator, Hormuz Haqiqi]. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2002
Pe j O YUSUFI,MUH : Yūsufī, Muhammad Riz̤ā,     
      Navih va bābā būzūrg / nivīsandih, Muhammad Riz̤ā Yūsufī ; taṣvīrgar, Sharāreh Khosrovāni. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2004
Pe j O ZIYAYI,MUH    
      Ādam-i īnjūrī / nivīsandih va taṣvīrgar, Muḥammad Rafīʻ Z̤iyāyī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
      Ādam-i īnjūrī / nivīsandih va taṣvīrgar, Muḥammad Rafīʻ Z̤iyāyī. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
Pe j QANABARI,MIH : Qanbarī, Mihdī.     
      Qissah hayi Shahnamah : siyāvūsh / nigarish Mihdī Qanbarī ; tasāvir Muhammad-Amin Fayāz. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1997
Pe j ROWLING,J.K. : Rowling, J. K.     
      Harī Pātir va ḥufrah-i asrārʹāmīz / navishtih-i Jay. Kay. Rūlīng ; tarjumah-i Vīdā Islāmīyah. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2004
Pe j SAINT-EXUPERY,ANT : Saint-Exupéry, Antoine de,     
      Shahrīyar-i kuchulu / nivishtah-i Antoine de Saint-Exupery ; tarjumah-i Ahmad Shamlū. GDL Pacific Park Library Children's International Languages:1 HOLD   Book 1994
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only