Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
CH FIC YI,C : Yi, Congrong.     
      Cao kong : Wo suo jing li de IPO he shang shi gong si nei mu / Yi Congrong zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH FIC YI,Z : Yi, Zhongtian,     
      Gao gao de shu shang / Yi Zhongtian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH FIC YING,P : Ying, Pei'an,     
      Xi fu / Ying Pei'an. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC YIS : Yishu.     
      You shi ta men hui jia / Yishu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC YISHU    
      Zhong li xun ta / Yishu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
      Yi ge fu za de gu shi / Yi Shu zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
      Hua pi / Yishu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
      Ai qing man man sha si ni / Yishu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
5 additional entries    
CH FIC ZHANG,A : Zhang, Ailing.     
      Se, jie / Zhang Ailing. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC ZHANG,B v.1 : Zhang, Baorui.     
      Zhen jia Cixi / Zhang Baorui zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC ZHANG,B v.2 : Zhang, Baorui.     
      Zhen jia Cixi / Zhang Baorui zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC ZHANG,J : Zhang, Jiajia,     
      Cong ni de quan shi jie lu guo / Zhang Jiajia zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC ZHANG,X    
      Yong yi sheng qu wang ji = Forget forever / Zhang Xin zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
      Ni zong you ai wo de yi tian / Zhang Xiaoxian = One day you'll love me / Amy Chang. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Staff Reported Missing   Book 2009
      Hong yan lu shui / Zhang Xiaoxian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
      Li bie qu / Zhang Xiaoxian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
2 additional entries    
CH FIC ZHANG,Y    
      Shi niao / Zhang Yueran zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
      Qian shi nü / Zhang Yihe zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Qian shi nü / Zhang Yihe zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC ZHAO,L : Zhao, Lanming,     
      Qing dao shen chu ren gu du / Zhao Lanming zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC ZHENG,F v.1    
      Sheng si gu / Zheng Feng zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Sheng si gu / Zheng Feng zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC ZHENG,F v.2    
      Sheng si gu / Zheng Feng zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Sheng si gu / Zheng Feng zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC ZHENG,F v.3    
      Sheng si gu / Zheng Feng zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Sheng si gu / Zheng Feng zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH FIC ZHENG,Z    
      Wu ming zi de ni / Zheng Ziling. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
      Zai yi ci, zuo ni de nü hai / Zheng Ziling. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH FIC ZHO      
      2006-2007 zhong guo wen tan zui jia ren qi zuo jia bang / " Beijing wen xue " za zhi she zhu bian. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC ZHONG,H : Zhong, Rong,     
      Wu nü sheng ya yuan shi meng / Zhong Hong zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH FIC ZHOU,J : Zhou, Jianliang.     
      Fen nu de zi dan / Zhou Jianliang zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH FIC ZHOU,M : Zhou, Meisen,     
      Guo jia gong su / Zhou Meisen zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH FIC ZICHENG : Zicheng.     
      Gu ban jiao shou ai shua ku / Zicheng. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH FIC ZISEDEANQI : Zisedeanqi.     
      Shi nian hun yin / Zisedeanqi zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH FUJISAKI,R    
      Feng shen yan yi / Tengqi Ryū ; [yi zhe Yang Yaling and others]. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2001
      Feng shen yan yi / Tengqi Ryū ; [yi zhe Yang Yaling and others]. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2001
      Feng shen yan yi / Tengqi Ryū ; [yi zhe Yang Yaling and others]. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2001
      Feng shen yan yi / Tengqi Ryū ; [yi zhe Yang Yaling and others]. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2001
15 additional entries    
CH J 302.2 WU    
      Mei you chi bang de xiao xian nü : bang zhu bie ren shi zui kuai le de shi = The young fairy maiden w PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-18-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-02-20   Book 2013
      Mei you chi bang de xiao xian nü : bang zhu bie ren shi zui kuai le de shi = The young fairy maiden w PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-18-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-02-20   Book 2013
      Mei you chi bang de xiao xian nü : bang zhu bie ren shi zui kuai le de shi = The young fairy maiden w PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-18-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-02-20   Book 2013
      Tiao pi de xiao mo nü : yu ba wang xiao peng you ru he xiang chu = Naughty little devil : how to deal PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-18-20   Book 2013
2 additional entries    
CH J 385.31409 XIE : Xie, Qiuxia.     
      Zhang zhe yan jing de huo che zhan / Xie qiu xia zhao ; Li qin xian tu. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH J 394.26951 XIA    
      Chuan tong jie ri / Yang Zhong ce hua ; Xiang Hua wen zi ; Xiong Liang yi shu gu wen. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
      Chuan tong jie ri / Yang Zhong ce hua ; Xiang Hua wen zi ; Xiong Liang yi shu gu wen. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
CH J 398.2 JIU      
      Jiu si nian er tong xuan 2005 / Xu Jincheng zhu bian ; Bei Guo tu. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH J 398.2 LIN    
      Ba ba guo wang bian bian bian / Lin Shiren wen ; Yang Liling, Zheng Shufen, Huang Wenyu tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Fuermosi xin tan an / Lin Shiren wen ; Zhuo Kunfeng, Mr, B Pipi tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Xin jing ling / Lin Shiren wen ; Zheng Shufen, Lü Shuxun tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Ying xiong xiao ye lang / Lin Shiren wen ; Zhang Yuqian tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
8 additional entries    
CH J 398.2 WOG    
      Ying jie mei li de gu shi / [Ying] Ruiqiu·Wogen deng zhu ; Linda·Wolei'er deng hui ; Li Haiying Qiu PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Lost and Paid, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Ying jie mei li de gu shi / [Ying] Ruiqiu·Wogen deng zhu ; Linda·Wolei'er deng hui ; Li Haiying Qiu PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Lost and Paid, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH J 398.2 XIN    
      Ba ba gei wo yi ge tian tian de meng : qu wei hao gu shi = BABA GEI WO YIGE TIANTIAN DE MENG QUWEI HA PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Damaged   Book 2015
      Ba ba gei wo yi ge tian tian de meng : qu wei hao gu shi = BABA GEI WO YIGE TIANTIAN DE MENG QUWEI HA PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Damaged   Book 2015
CH J 398.2 YU : Yu, Ping,     
      Ma nian de li wu : jian zhi Zhongguo, ting ma ma jiang ma de gu shi / Yu Ping, Ren Ping zhu, hui. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH J 398.2 ZHE    
      Xiao wu po de xin qing jia xin tang / Zheye wen ; Huang Chunling, Pipi, Lin Jiaqi, Guo Minxiang tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Guai bo shi de shen qi zhao xiang ji / Zheye wen ; Xu Wenqi tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Shi er sheng xiao / Zheye wen ; Lü Shuxun, Wu Sixuan tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Xiao wu po de xin qing jia xin tang / Zheye wen ; Huang Chunling, Pipi, Lin Jiaqi, Guo Minxiang tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
5 additional entries    
CH J 398.209415 CAS : Casey, Dawn,     
      Liya de hai zi = The children of Lir / retold by Dawn Casey ; illustrated by Diana Mayo ; Chinese tra PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH J 398.20942 BAR : Barkow, Henriette,     
      Beiaowuerfu = Beowulf / adapted by Henriette Barkow ; illustrated by Alan Down ; Chinese translation PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH J 398.20943 CLY : Clynes, Kate,     
      Jin fa gu nian he san zhi xiong = Goldilocks and the three bears / retold by Kate Clynes ; illustrate PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH J 398.20951 BAX      
      Ba xian guo hai / Jin Bo zhu bian ; Gong Yanling hui hua. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH J 398.20951 CHE      
      Chenxiang jiu mu / Jin Bo / zhu bian ; Liao Qi / hui hua. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH J 398.20951 CHI : Chin, Charlie.     
      China's bravest girl : the legend of Hua Mu Lan = [Chin kuo ying hsiung Hua Mu-lan] / told by Charlie PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 1993
CH J 398.20951 COL : Cole, Babette.     
      Hao shi cheng shuang / wen, tu Babeike'er ; yi Guo Enhui. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2000
CH J 398.20951 JIN    
      Cheng li lai le yi tiao long / Jing Shaozong zhu. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-18-20   Book 2015
      Jing wei tian hai / Jin Bo / zhu bian ; Ji Renping / hui hua. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH J 398.20951 KUA      
      Kuafu zhu ri / Jin Bo / zhu bian ; Zhong Zhaohui / hui hua. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2013
CH J 398.20951 LAO    
      Lao Shan dao shi / Jin Bo / zhu bian ; Liao Qi / hui hua. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Lao shu jia nü / Jin Bo / zhu bian ; Li Rong / hui hua. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2013
CH J 398.20951 NUW      
      Nüwa bu tian / Jin Bo / zhu bian ; Li Rong / hui hua. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH J 398.20951 PAN      
      Pangu kai tian pi di / Jin Bo / zhu bian ; Gong Yanling / hui hua. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2013
CH J 398.20951 SHE      
      Shen nong chang bai cao / Jin Bo / zhu bian ; Ji Renping / hui hua. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH J 398.20951 SHI      
      Shi er sheng xiao gu shi / Jin Bo / zhu bian ; Zhong Zhaohui / hui hua. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2013
CH J 398.8 ZHO    
      Zhongguo tong yao. Yue liang po po / zuo zhe Beijing ying cai jiao yu zhong xin. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Zhongguo tong yao. Yue liang po po / zuo zhe Beijing ying cai jiao yu zhong xin. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Zhongguo tong yao. Pai shou yao / zuo zhe Beijing ying cai jiao yu zhong xin. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Zhongguo tong yao. Pai shou yao / zuo zhe Beijing ying cai jiao yu zhong xin. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Zhongguo tong yao. Pai shou yao / zuo zhe Beijing ying cai jiao yu zhong xin. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH J 428.2495 WEI : Wei, Yuanqi.     
      Yi min sheng huo Mei yu : ku jia ting zai Meiguo = A modern family in the United States / Wei Yuanqi PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH J 495.111 XIO    
      Hao wan de Han zi / Xiong Liang zhu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
      Hao wan de Han zi / Xiong Liang zhu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
CH J 513.2 CHO : Choi, Hyang-suk,     
      Mao mao chong de wa zi / Cui Xiangshu zhu ; Li Xiuren hui ; Ju Kexin yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only