Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
CH E NAKAE,Y : Nakae, Yoshio,     
      Huan huan ba! Shu xiao di de xiao bei xin / Zhongjiang Jianan wen ; Shangye Jizi tu ; Zhao Jing, Wen PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2005
CH E NEWTON,J    
      Sen lin yun dong hui = Sports day in the jungle / Jill Newton ; Cantonese translation by Sylvia Denha PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-16-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2010
      Sen lin yun dong hui = Sports day in the jungle / Jill Newton ; Cantonese translation by Sylvia Denha PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-16-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2010
CH E NOONAN,D : Noonan, Diana.     
      Wo zui mei de xiao xiong / [Ao] Dai'anna·Nuo'an wen ; [Ao] Yilishabai·Fule tu; Jia Guoxin yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH E NUM    
      Numbers = Shu zi / designed by Hakan Şan Borteçin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
      Numbers = Shu zi / designed by Hakan Şan Borteçin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
      Numbers = Shu zi / designed by Hakan Şan Borteçin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
CH E NUR : Mu, Jie,     
      Yĩ ér sãn : my first Chinese nursery rhymes / selected by Jie Mu ; illustrated by Patrice Aggs. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Lost and Paid   Book 2014
CH E OPP    
      Opposites = Zheng fan : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Opposites = Zheng fan : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Opposites = Zheng fan : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
CH E PENG,W : Peng, Wenxi.     
      Xiao ma guo he / Peng Wenxi yuan zhu ; Chen Yongzhen hua. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2013
CH E PFISTER,M : Pfister, Marcus.     
      Kuai shui ba, cai hong yu / (Ruishi) Makesi·Feisite zhu ; Peng Yi yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E REN      
      Ren shu / Tong Ming zhu bian. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E REN,Y    
      Xiao xiong de yu wa wa / (Han) Ren Yongcai zhu ; (Han) Li Zhouen hui ; Ju Kexin yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Xiao xiong de yu wa wa / (Han) Ren Yongcai zhu ; (Han) Li Zhouen hui ; Ju Kexin yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Xiao xiong de yu wa wa / (Han) Ren Yongcai zhu ; (Han) Li Zhouen hui ; Ju Kexin yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E RENTTA,S    
      Shi yi shou yi sheng de yi tian / Shalun Ruite wen, tu ; Ren Rongrong shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Tuo lu xiao fang yuan de yi tian / Shalun Ruite wen tu ; Ren Rongrong shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2013
      Tuo lu xiao fang yuan de yi tian / Shalun Ruite wen tu ; Ren Rongrong shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2013
      Shi yi shou yi sheng de yi tian / Shalun Ruite wen, tu ; Ren Rongrong shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Shi yi shou yi sheng de yi tian / Shalun Ruite wen, tu ; Ren Rongrong shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E SHA    
      Sharing = Fenxiang : English-Chinese. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2017
      Sharing = Fenxiang : English-Chinese. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2017
      Sharing = Fenxiang : English-Chinese. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2017
CH E SHEA,B    
      Xiao jing zhang da zhan chan chu bang / Xi Baobo zhu ; Lan Shimisi tu ; Lai Yuqing yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Xiao jing zhang da zhan chan chu bang / Xi Baobo zhu ; Lan Shimisi tu ; Lai Yuqing yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Xiao jing zhang da zhan chan chu bang / Xi Baobo zhu ; Lan Shimisi tu ; Lai Yuqing yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E SHU    
      Shu cai / Tong Ming zhu bian. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Shu cai / Tong Ming zhu bian. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Shu cai / Tong Ming zhu bian. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E SPO    
      Sports = Ti yu / [designed by Hakan Şan Borteçin]. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Sports = Ti yu / [designed by Hakan Şan Borteçin]. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Sports = Ti yu / [designed by Hakan Şan Borteçin]. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
CH E TAKEMURA,S    
      Kai huo che / [Ri] Zhucun Xuanzhi wen ; [Ri] Dayou Kangfu hui; Xiao Xiao yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Kai huo che / [Ri] Zhucun Xuanzhi wen ; [Ri] Dayou Kangfu hui; Xiao Xiao yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Kai huo che / [Ri] Zhucun Xuanzhi wen ; [Ri] Dayou Kangfu hui; Xiao Xiao yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH E TAN      
      Tangmu bian xiao le? = Tom becomes smaller / [Mei] Babala Bennisi wen ; Zhuliye Kaizi tu ; Peng Wenho PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-13-20   Book 2017
CH E TANG,L : Tang, Lufeng.     
      Yi nian si ji / Tang Lufeng, Chen Huilian xie ; He Yanrong hua. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E TANG,R    
      Wai wai tu de hua qun zi / Wai wai tu guan jian qi zao jiao xiang mu zu bian hui ; Zong jiang ce hua PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
      Wai wai tu de hua qun zi / Wai wai tu guan jian qi zao jiao xiang mu zu bian hui ; Zong jiang ce hua PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
      Wai wai tu de hua qun zi / Wai wai tu guan jian qi zao jiao xiang mu zu bian hui ; Zong jiang ce hua PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
      Xiao bian pao wei wei long / Wai wai tu guan jian qi zao jiao xiang mu zu bian hui ; Zong jiang ce hu PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
3 additional entries    
CH E TILLMAN,N    
      Ai hui zhao dao ni, bu guan zai na li / wen, tu, Nanxi Dierman ; yi, Wang Xinyu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2014
      Ai hui zhao dao ni, bu guan zai na li / wen, tu, Nanxi Dierman ; yi, Wang Xinyu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2014
CH E TOLSTOY,A : Tolstoy, Aleksey Nikolayevich,     
      Ba luo bo / A Tuo'ersitai yuan zhu ; Yang Yongqing hua. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E TUO      
      Tuo ma si he peng you pin yin ren du gu shi : Tuo ma si mu fa piao liu ji / Mei guo di shi ni gong si PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E UDRY,J    
      Tiao yue de jing ling / Zhennisi Mei.Youdeli(Janice May Udry) zhu ; Molisi.Sangdake(Maurice Sendak) t PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Tiao yue de jing ling / Zhennisi Mei.Youdeli(Janice May Udry) zhu ; Molisi.Sangdake(Maurice Sendak) t PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Tiao yue de jing ling / Zhennisi Mei.Youdeli(Janice May Udry) zhu ; Molisi.Sangdake(Maurice Sendak) t PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Wo bu gen ni wan le / Zhen'nisi Meiyoulide wen ; Molisi Sangdake tu ; Xiong Ling yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
2 additional entries    
CH E VEG    
      Vegetables = Shu cai : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
      Vegetables = Shu cai : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
      Vegetables = Shu cai : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
CH E VERPLANCKE,K    
      Ba ba you yi qian zhi shou / wen, tu Kalasi ; yi Lai Yuqing. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Ba ba you yi qian zhi shou / wen, tu Kalasi ; yi Lai Yuqing. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Ba ba you yi qian zhi shou / wen, tu Kalasi ; yi Lai Yuqing. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E WAITE,J    
      Lao shu, xiao xin! / Zhudi Weite zhu ; Nuoma Bojin hui ; Wang Fang yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Lao shu, xiao xin! / Zhudi Weite zhu ; Nuoma Bojin hui ; Wang Fang yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Lao shu, xiao xin! / Zhudi Weite zhu ; Nuoma Bojin hui ; Wang Fang yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
CH E WAL    
      Kong long dang jia : The good dinosaur / Mei guo di shi ni gong si zhu; Disney storbook art team hui; PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Kong long dang jia : The good dinosaur / Mei guo di shi ni gong si zhu; Disney storbook art team hui; PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Kong long dang jia : The good dinosaur / Mei guo di shi ni gong si zhu; Disney storbook art team hui; PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH E WANWAN : Wanwan,     
      He wo wan ba / Wanwan wen, tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E WAWA    
      Ni you kan jian ma? / tu wen Wawa. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Ni you kan jian ma? / tu wen Wawa. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Ni you kan jian ma? / tu wen Wawa. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH E WESTON,C    
      Da ge zi Bobo xiong / Kali Weisidun wen ; Dimu Wo'ensi tu ; Jin Bo shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
      Da ge zi Bobo xiong / Kali Weisidun wen ; Dimu Wo'ensi tu ; Jin Bo shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
CH E WHITE,L    
      Wo zuo de dao ! : wei fu nü zheng qu xuan ju quan de Yisitie·Molisi / Linda·Aimusi·Huaite(Linda Ar PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Wo zuo de dao ! : wei fu nü zheng qu xuan ju quan de Yisitie·Molisi / Linda·Aimusi·Huaite(Linda Ar PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Wo zuo de dao ! : wei fu nü zheng qu xuan ju quan de Yisitie·Molisi / Linda·Aimusi·Huaite(Linda Ar PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E WILDSMITH,B    
      Dong wu se cai = Animal colors / Brian Wildsmith. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
      Dong wu se cai = Animal colors / Brian Wildsmith. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
      Dong wu se cai = Animal colors / Brian Wildsmith. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH E WON    
      Wo neng zi ji du gu shi : hong yue liang pian / Lu De zhu bian. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Wo neng zi ji du gu shi : lan yue liang pian / Lu De zhu bian. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Wo neng zi ji du gu shi : lü yue liang pian / Lu De zhu bian. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Wo neng zi ji du gu shi : huang yue liang pian / Lu De zhu bian. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E WU,R    
      Huan xin ya de xiao nü wu : ni huan xin ya le me? = The little witch's new teeth : Do you have new te PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Tiao wu de xiao bai yang : yao yong zhi hui zhan sheng huai ren = The dancing little sheep : you must PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Ai chi bao zi de shan mao mao : yao ting ba ma de hua = The wildcats that like to eat steamed dumplin PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Dan xiao de xiao guai wu : dan xiao de ni ke yi bian de hen yong gan = The cowardly monster : you can PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Bai tu zi de wan ju : bu yao yi mao qu ren = The white rabbit's toy : don't judge a book by its cover PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E XIA      
      Xiao song shu qi guai de yi tian = A little squirrel's spending an odd day / [Mei] Babala Bennisi wen PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-03-20   Book 2017
CH E XIANGSHANMEIZI    
      Zhe zhi da xiong shi ke ren ma / [Ri] Xiangshanmeizi wen ; [Ri] Changguchuanyishi tu ; Shen Bin yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Zhe zhi da xiong shi ke ren ma / [Ri] Xiangshanmeizi wen ; [Ri] Changguchuanyishi tu ; Shen Bin yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Zhe zhi da xiong shi ke ren ma / [Ri] Xiangshanmeizi wen ; [Ri] Changguchuanyishi tu ; Shen Bin yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E XIAOQISANLANG    
      Xiao xiong de ping guo / [Ri] Xiaoqisanlang wen tu ; Shen Bin yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Xiao xiong de ping guo / [Ri] Xiaoqisanlang wen tu ; Shen Bin yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Xiao xiong de ping guo / [Ri] Xiaoqisanlang wen tu ; Shen Bin yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E XIONG,K : Xiong, Kim,     
      Chuan qiang shu / Dong Xiaoming hui hua ; Xiong Liang zhuan wen. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
CH E XU,G : Xu, Gan.     
      Ji zhi de xiao bai tu / Xu Gan xie ; Chen Xunru hua. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E XU,L : Xu, Lu,     
      Ci wei deng / Xu Lu zhu;Qi Ren hui. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E XUE,T : Xue, Tao,     
      He dui an / Xue Tao zhu ; [E] Annasitaxiya Akapuwa hui. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2015
CH E YANG,B    
      Squirrel round and round : a bilingual book of seasons = sōngshǔ máng bù wán / Belle Yang. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Squirrel round and round : a bilingual book of seasons = sōngshǔ máng bù wán / Belle Yang. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Squirrel round and round : a bilingual book of seasons = sōngshǔ máng bù wán / Belle Yang. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      A nest in springtime : a bilingual book of numbers = Chun tian de niao chao / Belle Yang. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
8 additional entries    
CH E YANG,H    
      Fen hong xin feng / Yang Hongying wen;(Fa) Ailianna Leineifu tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2015
      Fen hong xin feng / Yang Hongying wen;(Fa) Ailianna Leineifu tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2015
      Fen hong xin feng / Yang Hongying wen;(Fa) Ailianna Leineifu tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2015
CH E YE,Y    
      Lai li bu ming de bing ren / Gai bian zi Ye Yonglie zuo pin ; Jiang Cheng'an hua. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Lai li bu ming de bing ren / Gai bian zi Ye Yonglie zuo pin ; Jiang Cheng'an hua. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E YIG    
      Yi ge "wei da" de yi wai : Xue hui ying dui sheng huo zhong de yi wai / Mei guo Highlights za zhi she PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Yi ge ye can de jing xi : Xue hui zhan sheng kong ju / Mei guo Highlights za zhi she bian zhu ; Yang PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E YIZ      
      Yi zhi lan ma yi = A blue ant / [Mei] Babala Bennisi wen ; Zhuliye Kaizi tu ; Peng Wenhong yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-16-20   Book 2017
CH E YONEZU,Y    
      Wo men xiang qin xiang ai / wen, tu Mijin Youjie ; yi Tao Lesi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2014
      Wo men xiang qin xiang ai / wen, tu Mijin Youjie ; yi Tao Lesi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2014
      Wo men xiang qin xiang ai / wen, tu Mijin Youjie ; yi Tao Lesi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2014
CH E YUKO,O    
      Yin wei bao bao xiao le / Dacheng You zi wen · tu ; Zhou Yaoping yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Yin wei bao bao xiao le / Dacheng You zi wen · tu ; Zhou Yaoping yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Yin wei bao bao xiao le / Dacheng You zi wen · tu ; Zhou Yaoping yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH E ZAI      
      Zai nong chang bang mang : Xue hui he zuo he fen xiang / Mei guo Highlights za zhi she bian zhu ; Yan PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E ZHANG,Q    
      Sen lin li zhang zhu yi ke shu : sen lin de bao hu / Zhang Qiusheng wen;Zhang Zhenrong tu. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Sen lin li zhang zhu yi ke shu : sen lin de bao hu / Zhang Qiusheng wen;Zhang Zhenrong tu. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only