Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
CH E LI,J    
      The magical rooster : a tale in English and Chinese = Hua gong ji / by Li Jian ; translated by Yijin PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      The magical rooster : a tale in English and Chinese = Hua gong ji / by Li Jian ; translated by Yijin PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Ming's adventure in the Mogao Caves : a story in English and Chinese / by Li Jian ; translated by Yij PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2017
      Ming's adventure in the Mogao Caves : a story in English and Chinese / by Li Jian ; translated by Yij PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2017
4 additional entries    
CH E LI,M : Li, Mingwei.     
      Ju bao pen / Li Mingwei bian zhu ; Yu Lei, Zhang Yao, Guo Meihan, Liu Yu hui tu. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E LI,Y    
      Wo zui da, shui bu pa? / wen Li Yilin ; tu Yi'oulei (Iole Eulalia Rosa). PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Wo zui da, shui bu pa? / wen Li Yilin ; tu Yi'oulei (Iole Eulalia Rosa). PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Wo zui da, shui bu pa? / wen Li Yilin ; tu Yi'oulei (Iole Eulalia Rosa). PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Niu yao qu na er / Li Yajun wen, tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH E LI,Z    
      Gong zhu zen me wa bi shi ? / Wen·tu Li Zhuoying. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Gong zhu zen me wa bi shi ? / Wen·tu Li Zhuoying. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Gong zhu zen me wa bi shi ? / Wen·tu Li Zhuoying. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E LIN,S    
      Dong wu yuan / Lin Songying xie ; Zhan Tong hua. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Bu wa wa zhao fang zi / Lin Songying xie ; Li Guoyi hua. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E LIU,X    
      Dao wu gui guo qu / Wen·tu Liu Xugong. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Dao wu gui guo qu / Wen·tu Liu Xugong. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Dao wu gui guo qu / Wen·tu Liu Xugong. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH E LOCKETT,M : Lockett, Mike,     
      Humpty Dumpty and the great fall / written by Dr. Mike Lockett ; illustrated by Chung Yi-Ru. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 08-17-20 Billed   Book 2013
CH E LU,L : Lü, Li'na,     
      Wo xiang he ni jiao peng you / Lü Li'na zhu. ; Xingxingyu hui. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
CH E MA,W    
      Lai le! Wo de xin wan ban = Here she comes! My new playmate / Ma Weixin wen ; Anna·Zibotenike·Duona PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Staff Reported Missing, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
      Lai le! Wo de xin wan ban = Here she comes! My new playmate / Ma Weixin wen ; Anna·Zibotenike·Duona PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Staff Reported Missing, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
CH E MADOKORO,H : Madokoro, Hisako,     
      Gulu zhao chun tian / Jiansuo Shouzi zhu ; Heijing Jian hui ; Zhou Xiaona yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E MARTINEZ,R    
      Ai hua hua de ma xiu : ma xiu gei luo bei hua xiang / [Xibanya] Luoxiou · Maertineisi zhu ; Xia Hai PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Ai hua hua de ma xiu : xiao hua jia ma xiu / [Xibanya] Luoxiou · Maertineisi zhu ; Xia Haiming yi ; PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Ai hua hua de ma xiu : ma xiu hua tian kong / [Xibanya] Luoxiou · Maertineisi zhu ; Xia Haiming yi PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Ai hua hua de ma xiu : ma xiu hua tai yang / [Xibanya] Luoxiou · Maertineisi zhu ; Xia Haiming yi ; PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Ai hua hua de ma xiu : ma xiu diu le qian bi / [Xibanya] Luoxiou · Maertineisi zhu ; Xia Haiming yi PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E MATSUNARI,M : Matsunari, Mariko,     
      Xiaohao de xiang shu zi / Songcheng Zhenlizi wen, tu ; Ji Ying yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
CH E MCCLINTOCK,B    
      Wo de wa wa peng you Daliya / wen, tu Babala Maikelintuoke (Barbara McClintock) ; yi Liu Meiqin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Wo de wa wa peng you Daliya / wen, tu Babala Maikelintuoke (Barbara McClintock) ; yi Liu Meiqin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E MCNAUGHTON,E : McNaughton, Colin.     
      Suddenly! = Yng je! / Colin McNaughton ; translated by East Word. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 1997
CH E MERINO,G    
      Xiao e yu, zui pa shui / wen, tu Meilinuo ; yi Wang Yanzhu. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Xiao e yu, zui pa shui / wen, tu Meilinuo ; yi Wang Yanzhu. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E MILLS,D    
      Zuo yao yu bai de ya chi = the wibbly wobbly tooth / written by David Mills ; illustrated by Julia Cr PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2003
      Zuo yao yu bai de ya chi = the wibbly wobbly tooth / written by David Mills ; illustrated by Julia Cr PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2003
CH E MOOK : Mook.     
      Wo de cheng shi shen me yan se? / Moke wen tu ; Lai Yuqing yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E MURAKAMI,H    
      Yu gang bian xiao le! / wen Hao Guangca ; tu Cunshang Renmei. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Yu gang bian xiao le! / wen Hao Guangca ; tu Cunshang Renmei. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E MUS    
      Music = Yin yue : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Music = Yin yue : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Music = Yin yue : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
CH E MUT      
      Mu tou ren you xi : Xue hui nai xin deng dai / Mei guo Highlights za zhi she bian zhu ; Yang Yuhua yi PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E NAKAE,Y : Nakae, Yoshio,     
      Huan huan ba! Shu xiao di de xiao bei xin / Zhongjiang Jianan wen ; Shangye Jizi tu ; Zhao Jing, Wen PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2005
CH E NEWTON,J    
      Sen lin yun dong hui = Sports day in the jungle / Jill Newton ; Cantonese translation by Sylvia Denha PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2010
      Sen lin yun dong hui = Sports day in the jungle / Jill Newton ; Cantonese translation by Sylvia Denha PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2010
CH E NOONAN,D : Noonan, Diana.     
      Wo zui mei de xiao xiong / [Ao] Dai'anna·Nuo'an wen ; [Ao] Yilishabai·Fule tu; Jia Guoxin yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH E NUM    
      Numbers = Shu zi / designed by Hakan Şan Borteçin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
      Numbers = Shu zi / designed by Hakan Şan Borteçin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
      Numbers = Shu zi / designed by Hakan Şan Borteçin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
CH E NUR : Mu, Jie,     
      Yĩ ér sãn : my first Chinese nursery rhymes / selected by Jie Mu ; illustrated by Patrice Aggs. GDL Central Library Children's International Languages:Coming Soon, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Lost and Paid   Book 2014
CH E OPP    
      Opposites = Zheng fan : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Staff Reported Missing, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-03-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Opposites = Zheng fan : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Staff Reported Missing, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-03-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Opposites = Zheng fan : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Staff Reported Missing, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-03-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
CH E PENG,W : Peng, Wenxi.     
      Xiao ma guo he / Peng Wenxi yuan zhu ; Chen Yongzhen hua. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E PEP    
      Shuang bao tai xiong mao / Chen tang gong zuo shi gai bian. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-07-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
      Shuang bao tai xiong mao / Chen tang gong zuo shi gai bian. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-07-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
      Zhu ye ye de wan ju fei ji / Chen tang gong zuo shi gai bian. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-07-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
      Zhu ye ye de wan ju fei ji / Chen tang gong zuo shi gai bian. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-07-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
10 additional entries    
CH E PFISTER,M : Pfister, Marcus.     
      Kuai shui ba, cai hong yu / (Ruishi) Makesi·Feisite zhu ; Peng Yi yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E REN      
      Ren shu / Tong Ming zhu bian. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E REN,Y    
      Xiao xiong de yu wa wa / (Han) Ren Yongcai zhu ; (Han) Li Zhouen hui ; Ju Kexin yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Staff Reported Missing, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Xiao xiong de yu wa wa / (Han) Ren Yongcai zhu ; (Han) Li Zhouen hui ; Ju Kexin yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Staff Reported Missing, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Xiao xiong de yu wa wa / (Han) Ren Yongcai zhu ; (Han) Li Zhouen hui ; Ju Kexin yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Staff Reported Missing, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E RENTTA,S    
      Shi yi shou yi sheng de yi tian / Shalun Ruite wen, tu ; Ren Rongrong shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-19-20   Book 2013
      Tuo lu xiao fang yuan de yi tian / Shalun Ruite wen tu ; Ren Rongrong shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Tuo lu xiao fang yuan de yi tian / Shalun Ruite wen tu ; Ren Rongrong shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Shi yi shou yi sheng de yi tian / Shalun Ruite wen, tu ; Ren Rongrong shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-19-20   Book 2013
      Shi yi shou yi sheng de yi tian / Shalun Ruite wen, tu ; Ren Rongrong shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-19-20   Book 2013
CH E SENIOR,S : Senior, Suzy,     
      Zhang yu xian sheng mai ku zi = Octopants / wen Suxi Xini'er (Suzy Senior) ; tu Kelai'er Bao'er (Clai PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
CH E SHA    
      Sharing = Fenxiang : English-Chinese. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2017
      Sharing = Fenxiang : English-Chinese. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2017
      Sharing = Fenxiang : English-Chinese. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2017
CH E SHEA,B    
      Xiao jing zhang da zhan chan chu bang / Xi Baobo zhu ; Lan Shimisi tu ; Lai Yuqing yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Xiao jing zhang da zhan chan chu bang / Xi Baobo zhu ; Lan Shimisi tu ; Lai Yuqing yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Xiao jing zhang da zhan chan chu bang / Xi Baobo zhu ; Lan Shimisi tu ; Lai Yuqing yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E SHU    
      Shu cai / Tong Ming zhu bian. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Shu cai / Tong Ming zhu bian. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Shu cai / Tong Ming zhu bian. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E SPO    
      Sports = Ti yu / [designed by Hakan Şan Borteçin]. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:On Holdshelf, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Sports = Ti yu / [designed by Hakan Şan Borteçin]. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:On Holdshelf, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Sports = Ti yu / [designed by Hakan Şan Borteçin]. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:On Holdshelf, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
CH E STERER,G : Sterer, Gideon.     
      Pei ye ye kong zhong diao yu / Jidi'en·Side'er(Gideon Sterer) zhu ;Boli·Bonading(Poly Bernatene) hu PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2020
CH E TAKEMURA,S    
      Kai huo che / [Ri] Zhucun Xuanzhi wen ; [Ri] Dayou Kangfu hui; Xiao Xiao yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Kai huo che / [Ri] Zhucun Xuanzhi wen ; [Ri] Dayou Kangfu hui; Xiao Xiao yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Kai huo che / [Ri] Zhucun Xuanzhi wen ; [Ri] Dayou Kangfu hui; Xiao Xiao yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH E TAN      
      Tangmu bian xiao le? = Tom becomes smaller / [Mei] Babala Bennisi wen ; Zhuliye Kaizi tu ; Peng Wenho PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2017
CH E TANG,L : Tang, Lufeng.     
      Yi nian si ji / Tang Lufeng, Chen Huilian xie ; He Yanrong hua. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E TANG,R    
      Wai wai tu de hua qun zi / Wai wai tu guan jian qi zao jiao xiang mu zu bian hui ; Zong jiang ce hua PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
      Wai wai tu de hua qun zi / Wai wai tu guan jian qi zao jiao xiang mu zu bian hui ; Zong jiang ce hua PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
      Wai wai tu de hua qun zi / Wai wai tu guan jian qi zao jiao xiang mu zu bian hui ; Zong jiang ce hua PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
      Xiao bian pao wei wei long / Wai wai tu guan jian qi zao jiao xiang mu zu bian hui ; Zong jiang ce hu PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
3 additional entries    
CH E TANGMUNIU : Tangmuniu.     
      Ai chi qing cai de e yu / wen, tu Tangmuniu ; shen gao Liao Jiayin. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2003
CH E TILLMAN,N    
      Ai hui zhao dao ni, bu guan zai na li / wen, tu, Nanxi Dierman ; yi, Wang Xinyu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
      Ai hui zhao dao ni, bu guan zai na li / wen, tu, Nanxi Dierman ; yi, Wang Xinyu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH E TOLSTOY,A : Tolstoy, Aleksey Nikolayevich,     
      Ba luo bo / A Tuo'ersitai yuan zhu ; Yang Yongqing hua. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E TUO      
      Tuo ma si he peng you pin yin ren du gu shi : Tuo ma si mu fa piao liu ji / Mei guo di shi ni gong si PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E UDRY,J    
      Tiao yue de jing ling / Zhennisi Mei.Youdeli(Janice May Udry) zhu ; Molisi.Sangdake(Maurice Sendak) t PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Tiao yue de jing ling / Zhennisi Mei.Youdeli(Janice May Udry) zhu ; Molisi.Sangdake(Maurice Sendak) t PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Tiao yue de jing ling / Zhennisi Mei.Youdeli(Janice May Udry) zhu ; Molisi.Sangdake(Maurice Sendak) t PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Wo bu gen ni wan le / Zhen'nisi Meiyoulide wen ; Molisi Sangdake tu ; Xiong Ling yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
2 additional entries    
CH E VEG    
      Vegetables = Shu cai : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:On Holdshelf, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
      Vegetables = Shu cai : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:On Holdshelf, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
      Vegetables = Shu cai : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:On Holdshelf, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
CH E VERPLANCKE,K    
      Ba ba you yi qian zhi shou / wen, tu Kalasi ; yi Lai Yuqing. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-19-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-16-20   Book 2015
      Ba ba you yi qian zhi shou / wen, tu Kalasi ; yi Lai Yuqing. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-19-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-16-20   Book 2015
      Ba ba you yi qian zhi shou / wen, tu Kalasi ; yi Lai Yuqing. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-19-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-16-20   Book 2015
CH E VOLK,K : Volk, Katharina E.     
      Cao yuan shang de ba gua / kasalina E. Woke wen ; Keliqinjifeibian·Jieluomi tu ; Huang Xiaoyin yi. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2020
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only