Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
CH E FANG,Y : Fang, Yiqun.     
      Luo bo hui lai le / Fang Yiqun xie ; Chen Yongzhen hua. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E FEE    
      Feelings = Gan shou / designed by Hakan Şan Borteçin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-10-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Feelings = Gan shou / designed by Hakan Şan Borteçin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-10-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Feelings = Gan shou / designed by Hakan Şan Borteçin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-10-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E FERRI,G    
      Ni kan bu jian wo! / Zhuli'annuo wen·tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Ni kan bu jian wo! / Zhuli'annuo wen·tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Ni kan bu jian wo! / Zhuli'annuo wen·tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E FRU    
      Fruit = Shui guo : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Pacific Park Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-10-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile, Holiday Collection:Available   Book 2011
      Fruit = Shui guo : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Pacific Park Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-10-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile, Holiday Collection:Available   Book 2011
      Fruit = Shui guo : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Pacific Park Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-10-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile, Holiday Collection:Available   Book 2011
CH E GAO,H    
      Mao mao chong xiao zhu / Gao Hongbo zhu ; Li Rong hui. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Mao mao chong xiao zhu / Gao Hongbo zhu ; Li Rong hui. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Mao mao chong xiao zhu / Gao Hongbo zhu ; Li Rong hui. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E GEHIN,E    
      You yi zuo sen lin / wen, tu Ailisha Geyin ; yi Lai Yuqing. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
      You yi zuo sen lin / wen, tu Ailisha Geyin ; yi Lai Yuqing. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH E GERSHATOR,P : Gershator, Phillis,     
      Ting ting, ting ting / written by Phillis Gershator ; illustrated by Alison Jay, Chinese translation PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH E GORMLEY,G : Gormley, Greg,     
      Xuan wo! / wen Gaomuli ; tu Anjialamo ; yi Cao Yiqi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH E GREGORY,M    
      Ji'er he dou jing = Jill and the beanstalk / by Manju Gregory ; illustrated by David Anstey ; Chinese GDL Central Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Ji'er he dou jing = Jill and the beanstalk / by Manju Gregory ; illustrated by David Anstey ; Chinese GDL Central Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Long de yan lei = The dragon's tears / story by Manju Gregory ; pictures by Guo Le ; Chinese by Sylvi PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E GUO,M : Guo, Meizhen.     
      Tu nai nai de mian bao wu / wen Guo Meizhen ; tu Chen Peijuan. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH E HAO,G    
      Bao bao shui shui bao bao / wen Hao Guangcai ; tu Qiuye Qianxia. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Bao bao shui shui bao bao / wen Hao Guangcai ; tu Qiuye Qianxia. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Bao bao shui shui bao bao / wen Hao Guangcai ; tu Qiuye Qianxia. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Na ge xing xing shi wo jia? / wen Hao Guangcai ; tu Shantuan Heming. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
5 additional entries    
CH E HAUGHTON,C    
      Xu! Wo men you ge ji hua / wen·tu, Kelisi·Huodun ; yi, Taolesi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Xu! Wo men you ge ji hua / wen·tu, Kelisi·Huodun ; yi, Taolesi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Xu! Wo men you ge ji hua / wen·tu, Kelisi·Huodun ; yi, Taolesi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E HE,Y : He, Yi.     
      1 dao 0 / He Yi xie ; Yu Li hua. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E HEIMI : Heimi,     
      Bian zi / Heimi wen/tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E HERGUETA,M : Hergueta, Maria.     
      Dang ni bu zai de shi hou / Maliyaheta wen ; Dong Jiawei yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E HETIALINGZI    
      Wo men zai mu lan hua guang chang deng ni / [Ri] Hetianlingzi wen ; [Ri] Chaitianjingzi tu; Shen Bin PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Wo men zai mu lan hua guang chang deng ni / [Ri] Hetianlingzi wen ; [Ri] Chaitianjingzi tu; Shen Bin PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Wo men zai mu lan hua guang chang deng ni / [Ri] Hetianlingzi wen ; [Ri] Chaitianjingzi tu; Shen Bin PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E HUANG,X    
      Ru guo bu xi shou / Huang Xiaoheng zhu ; Mianhuatang tu. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2020
      Ru guo bu li fa / Huang Xiaoheng zhu ; Mianhuatang tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2020
CH E HUANG,Y    
      Wo bu yao gen ni wan le! / We· tu Huang Yuqin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Wo bu yao gen ni wan le! / We· tu Huang Yuqin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Wo bu yao gen ni wan le! / We· tu Huang Yuqin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH E HUAZHINEIYAJI    
      Yuan lai ni zai zhe li a / [Ri] Huazhineiyaji wen tu ; Shen Bin yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 08-17-20 Billed, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Yuan lai ni zai zhe li a / [Ri] Huazhineiyaji wen tu ; Shen Bin yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 08-17-20 Billed, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Yuan lai ni zai zhe li a / [Ri] Huazhineiyaji wen tu ; Shen Bin yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 08-17-20 Billed, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E IND    
      Indoors = Shi nei / illustrated by Anna Martínez Marí ; designed by Hakan Şan Borteçin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-14-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-10-20   Book 2015
      Indoors = Shi nei / illustrated by Anna Martínez Marí ; designed by Hakan Şan Borteçin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-14-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-10-20   Book 2015
      Indoors = Shi nei / illustrated by Anna Martínez Marí ; designed by Hakan Şan Borteçin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-14-20, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-10-20   Book 2015
CH E IRONSIDE,V    
      Yi da dai dan xin gui / zuo zhe Weijiniya Yilunsai (Virginia Ironside) ; hui zhe Falanke Luojiesi (Fr PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2017
      Yi da dai dan xin gui / zuo zhe Weijiniya Yilunsai (Virginia Ironside) ; hui zhe Falanke Luojiesi (Fr PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2017
CH E JARVIS    
      E yu ai lun you da you ke pa de ya chi / Wen·tu Jia Nisi; Huang Xiaoyin yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      E yu ai lun you da you ke pa de ya chi / Wen·tu Jia Nisi; Huang Xiaoyin yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      E yu ai lun you da you ke pa de ya chi / Wen·tu Jia Nisi; Huang Xiaoyin yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH E JEFFERS,O    
      Zhe zhi mi lu shi wo de / [wen tu]: Aolifu Jiefa ; yi: Wang xinyu. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Zhe zhi mi lu shi wo de / [wen tu]: Aolifu Jiefa ; yi: Wang xinyu. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Zhe zhi mi lu shi wo de / [wen tu]: Aolifu Jiefa ; yi: Wang xinyu. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E JICUNZHUXIU    
      Ba ba de li wu / [Ri] Jicunxiuzhu wen tu; Shen Bin yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Ba ba de li wu / [Ri] Jicunxiuzhu wen tu; Shen Bin yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Ba ba de li wu / [Ri] Jicunxiuzhu wen tu; Shen Bin yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E JINTIAN,F    
      Shua ya, ya bu tong! / Jintian Fengzi wen.tu ; Zhang Lingling yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Shua ya, ya bu tong! / Jintian Fengzi wen.tu ; Zhang Lingling yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Shua ya, ya bu tong! / Jintian Fengzi wen.tu ; Zhang Lingling yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E JINXIJING    
      Xin de fang zi / Jinxijing zuo ; Qimileisika cha hua ; Zhang Qihui yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Xin de fang zi / Jinxijing zuo ; Qimileisika cha hua ; Zhang Qihui yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Xin de fang zi / Jinxijing zuo ; Qimileisika cha hua ; Zhang Qihui yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E JIU      
      Jiu yuan nian dai de mei hao shi guang : Xue hui mian dui fu mian qing xu / Mei guo Highlights za zhi PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E JOB    
      Jobs = Zhi ye : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Jobs = Zhi ye : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Jobs = Zhi ye : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
CH E KIM,N : Kim, Nan-ji,     
      Mi fan yi ji bang! / zuo zhe Jin Lanzhi ; hui zhe Cui Namei ; yi zhe Liu Yun. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E KIMPTON,D    
      Ma yi sheng / Daianna Jinpudun wen ; Jiali Pasensi tu ; Jin Bo shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
      Ma yi sheng / Daianna Jinpudun wen ; Jiali Pasensi tu ; Jin Bo shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
CH E KING,D : King, Dedie,     
      Wo kan zai Zhongguo shang kong de tai yang / zuo zhe: Dedie King ; cha hua: Judith Inglese ; [fan yi: PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Lost and Paid   Book 2010
CH E KINGDON,J : Kingdon, Julie,     
      Brrmm! Let's go! = Long! Long! Wo men qi cheng qu! / Julie Kingdon ; illustrated by Leo Broadley ; si PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
CH E KNAPMAN,T    
      Huolong Gu li de mo sheng ke / Dimoxi Napuman wen ; Gewen Mi'erwode tu ; Jin Bo shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Huolong Gu li de mo sheng ke / Dimoxi Napuman wen ; Gewen Mi'erwode tu ; Jin Bo shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Huolong Gu li de mo sheng ke / Dimoxi Napuman wen ; Gewen Mi'erwode tu ; Jin Bo shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E KNOWLTON,D : Knowlton, Dwight.     
      Hong se xiao pao che / Nuo'erdun wen.tu ; Hong Yujun yi. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH E KRAUSS,R    
      Dong shi yong lai wa de : di yi ben you guan ding yi de di yi ben shu / Lusi.Kelaosi(Ruth Krauss) zhu PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Dong shi yong lai wa de : di yi ben you guan ding yi de di yi ben shu / Lusi.Kelaosi(Ruth Krauss) zhu PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E KUBLER,A : Kubler, Annie,     
      Ba shi de che lun zhuan you zhuan = The wheels on the bus go round and round / Annie Kubler. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH E LAI,M    
      Tuo niao xian sheng, bang bang mang! = Peebi gets lost / Lai Mengjia wen.tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
      Tuo niao xian sheng, bang bang mang! = Peebi gets lost / Lai Mengjia wen.tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
CH E LAI-MA : Lai-Ma,     
      Zui bang de li wu / wen, tu Lai Ma. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
CH E LAI,X : Lai, Xiaoyan,     
      Zhu Ruifu de you yong ke / wen Lai Xiaoyan & Laima ; tu Laima. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH E LAI,Y    
      Hao bu hao, shui zhi dao? / wen Lai Yunqian ; tu Huye'er (François Ruyer). PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Hao bu hao, shui zhi dao? / wen Lai Yunqian ; tu Huye'er (François Ruyer). PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Hao bu hao, shui zhi dao? / wen Lai Yunqian ; tu Huye'er (François Ruyer). PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E LANDA,N : Landa, Norbert.     
      Da jia yi qi zhua guai wu / Nuobote Landa zhu ; Dimu Wo'ensi hui ; Nuan fang zi yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
CH E LEROY,J    
      Jiao zhi tou, mei ming zi / Shangleluo wen ; Maxiu Mode tu ; Lai Yuqing yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-06-20   Book 2015
      Jiao zhi tou, mei ming zi / Shangleluo wen ; Maxiu Mode tu ; Lai Yuqing yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-06-20   Book 2015
      Jiao zhi tou, mei ming zi / Shangleluo wen ; Maxiu Mode tu ; Lai Yuqing yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-06-20   Book 2015
CH E LI,H    
      Tong tong de cai se bi / Li He zhu; Chen Tingyun hui tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
      Xiao chao ren sheng bing le / Li He zhu; Yezi hui tu. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
CH E LI,J    
      The magical rooster : a tale in English and Chinese = Hua gong ji / by Li Jian ; translated by Yijin PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-05-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      The magical rooster : a tale in English and Chinese = Hua gong ji / by Li Jian ; translated by Yijin PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-05-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Ming's adventure in the Mogao Caves : a story in English and Chinese / by Li Jian ; translated by Yij PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-05-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2017
      Ming's adventure in the Mogao Caves : a story in English and Chinese / by Li Jian ; translated by Yij PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-05-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2017
4 additional entries    
CH E LI,M : Li, Mingwei.     
      Ju bao pen / Li Mingwei bian zhu ; Yu Lei, Zhang Yao, Guo Meihan, Liu Yu hui tu. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E LI,Y    
      Wo zui da, shui bu pa? / wen Li Yilin ; tu Yi'oulei (Iole Eulalia Rosa). PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Wo zui da, shui bu pa? / wen Li Yilin ; tu Yi'oulei (Iole Eulalia Rosa). PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Wo zui da, shui bu pa? / wen Li Yilin ; tu Yi'oulei (Iole Eulalia Rosa). PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Niu yao qu na er / Li Yajun wen, tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH E LI,Z    
      Gong zhu zen me wa bi shi ? / Wen·tu Li Zhuoying. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Gong zhu zen me wa bi shi ? / Wen·tu Li Zhuoying. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Gong zhu zen me wa bi shi ? / Wen·tu Li Zhuoying. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E LIN,S    
      Dong wu yuan / Lin Songying xie ; Zhan Tong hua. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Bu wa wa zhao fang zi / Lin Songying xie ; Li Guoyi hua. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E LIU,X    
      Dao wu gui guo qu / Wen·tu Liu Xugong. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Dao wu gui guo qu / Wen·tu Liu Xugong. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Dao wu gui guo qu / Wen·tu Liu Xugong. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH E LOCKETT,M : Lockett, Mike,     
      Humpty Dumpty and the great fall / written by Dr. Mike Lockett ; illustrated by Chung Yi-Ru. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 08-17-20 Billed   Book 2013
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only