Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
CH E BAO,D    
      Xiao jin yu er = The little goldfish / Bao Dongni wen ; Huang Jie hui. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2010
      Xiao jin yu er = The little goldfish / Bao Dongni wen ; Huang Jie hui. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2010
      Xiao jin yu er = The little goldfish / Bao Dongni wen ; Huang Jie hui. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2010
      Shui niu er = The way home from school / Bao Dongni wen ; Huang Jie hui. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Claims Retd   Book 2010
2 additional entries    
CH E BAO,L : Bao, Lei.     
      Zhu ba jie chi xi gua / Bao Lei xie ; Zhan Tong hua. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E BARKOW,H    
      Aifei de tian shi = Alfie's angels / Henriette Barkow, Sarah Garson ; Chinese translation by Sylvia D PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2003
      Bu yao ku, Jiaohua! = Don't cry, Sly! / retold by Henriette Barkow ; illustrated by Richard Johnson ; PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Bu yao ku, Jiaohua! = Don't cry, Sly! / retold by Henriette Barkow ; illustrated by Richard Johnson ; PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
CH E BEDFORD,D    
      Xiao kong long bang da mang / wen Dawei Beifo ; tu Mandi Sidanli ; yi WangYanzhu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 09-29-20   Book 2015
      Xiao kong long bang da mang / wen Dawei Beifo ; tu Mandi Sidanli ; yi WangYanzhu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 09-29-20   Book 2015
CH E BEICUNWU    
      Shu shu shui jiao de xiao yang / [Ri] Beicunwu wen tu ; Yiran yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Shu shu shui jiao de xiao yang / [Ri] Beicunwu wen tu ; Yiran yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Shu shu shui jiao de xiao yang / [Ri] Beicunwu wen tu ; Yiran yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E BERNE,J    
      Kaiwen bu hui fei / Jennifo Boen wen ; Jisi Bendisi tu ; Jin Bo shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-26-20   Book 2012
      Kaiwen bu hui fei / Jennifo Boen wen ; Jisi Bendisi tu ; Jin Bo shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-26-20   Book 2012
CH E BERTRAND,P    
      Nü wu Keer Naduye / Pi'aier Beitelang wen ; Majiali Boni'aoer tu ; Ren Rongrong shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Nü wu Keer Naduye gui lai / Pi'aier Beitelang wen ; Majiali Boni'aoer tu ; Ren Rongrong shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Nü wu Keer Naduye gui lai / Pi'aier Beitelang wen ; Majiali Boni'aoer tu ; Ren Rongrong shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Nü wu Keer Naduye / Pi'aier Beitelang wen ; Majiali Boni'aoer tu ; Ren Rongrong shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Nü wu Keer Naduye / Pi'aier Beitelang wen ; Majiali Boni'aoer tu ; Ren Rongrong shen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E BROWNE,E : Browne, Eileen,     
      Handa de mu ji : Handa's hen / Eileen Browne ; chinese translation by Sylvia Denham. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E BURTON,T : Burton, Tim,     
      Sheng dan ye jing hun / Bodun zhu. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH E BYRNE,R    
      Bu ke yi tou wo de yue liang / wen tu Licha Boen ; yi Dong Jiawei. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Bu ke yi tou wo de yue liang / wen tu Licha Boen ; yi Dong Jiawei. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Bu ke yi tou wo de yue liang / wen tu Licha Boen ; yi Dong Jiawei. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Shui de shen shang you dian dian? / wen tu Licha Bo'en ; yi Lai Yunqian. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
2 additional entries    
CH E CALI,D : Calì, Davide,     
      Wu di tie ma ma / wen Dawei Kali ; tu Anna Luola ; yi Huang Yujun. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-20-20   Book 2007
CH E CHAUD,B    
      Xiong ba ba zhi ge / [Fa] Benjieming·Xiude; Wang Shuliu yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 09-29-20   Book 2016
      Xiao xiong de hao jiao / [Fa] Benjieming·Xiude; Wang Shuliu yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 09-29-20   Book 2016
      Xiao xiong de hao jiao / [Fa] Benjieming·Xiude; Wang Shuliu yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 09-29-20   Book 2016
      Xiong ba ba zhi ge / [Fa] Benjieming·Xiude; Wang Shuliu yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 09-29-20   Book 2016
2 additional entries    
CH E CHEN,L    
      Wo de shu cai bao bao / Chen Liya wen·tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Wo de shu cai bao bao / Chen Liya wen·tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Wo de shu cai bao bao / Chen Liya wen·tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E CHEN,M    
      You er yuan li shou gui ze / Chen Mengmin zhu ; Xingxingyu hui. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
      Xu, wu an / Chen Mengmin zhu ; Xingxingyu hui. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
CH E CHEN,P    
      Zhu li ye / Chen Penghua tu wen. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2020
      Zhu li ye / Chen Penghua tu wen. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2020
CH E CHEN,Q    
      Bu chi lu bian tan de shi wu / Wang zao zao zhu bian ; Chen Qijing wen ; Lala hu wen hua tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Bu yao zai qi che wei bu wan shua / Wang Zaozao zhu bian ; Chen Qijing wen ; La la hu wen hua tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Bo li cui le hui shang ren / Wang Zaozao zhu bian ; Chen Qijing wen ; Hu Wenru tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Bu chi lu bian tan de shi wu / Wang zao zao zhu bian ; Chen Qijing wen ; Lala hu wen hua tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
2 additional entries    
CH E CHRISTIAN,C    
      Jie xia lai zuo shen me = What happens next? / by Cheryl Christian ; photographs by Laura Dwight ; tr PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2004
      Jie xia lai zuo shen me = What happens next? / by Cheryl Christian ; photographs by Laura Dwight ; tr PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2004
      Bao bao zai na er? = Where's the baby? / by Cheryl Christian ; photographs by Laura Dwight ; translat PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2004
      Bao bao zai na er? = Where's the baby? / by Cheryl Christian ; photographs by Laura Dwight ; translat PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2004
5 additional entries    
CH E CLIMO,L : Climo, Liz,     
      Ba ba, wo zi ji zuo dao le! : Xiao kong long da li / Lichi Kelaimu wen.tu ; Lian Yuechen yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Staff Reported Missing   Book 2015
CH E COBB,R    
      E yu a yi / Leibeika Koubo (Rebecca Cobb) tu, wen ; Ai Ke fan yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      E yu a yi / Leibeika Koubo (Rebecca Cobb) tu, wen ; Ai Ke fan yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      E yu a yi / Leibeika Koubo (Rebecca Cobb) tu, wen ; Ai Ke fan yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E COL    
      Colors = yan se : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-03-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
      Colors = yan se : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-03-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
      Colors = yan se : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 10-03-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2011
CH E COLE,B : Cole, Babette.     
      Wan pi gong zhu bu chu jia / (Ying) Babei·Ke'er zhu ; Yi Ran yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E COMPESTINE,Y    
      The story of noodles / by Ying Chang Compestine ; illustrated by Yongsheng Xuan ; Chinese translation PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:In Transit, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      The story of noodles / by Ying Chang Compestine ; illustrated by Yongsheng Xuan ; Chinese translation PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:In Transit, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      The story of chopsticks / by Ying Chang Compestine ; illustrated by Yongsheng Xuan ; Chinese translat PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:In Transit, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Coming Soon, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      The story of chopsticks / by Ying Chang Compestine ; illustrated by Yongsheng Xuan ; Chinese translat PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:In Transit, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Coming Soon, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
7 additional entries    
CH E CON    
      Cong ming de shan yang = A clever goat / [Mei] Babala Bennisi wen ; Zhuliye Kaizi tu ; Peng Wenhong y PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 08-17-20 Billed, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2017
      Cong ming de shan yang = A clever goat / [Mei] Babala Bennisi wen ; Zhuliye Kaizi tu ; Peng Wenhong y PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 08-17-20 Billed, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2017
CH E COOK,J : Cook, Julia,     
      Ku gua lian bu jian le = Wilma Jean the worry machine / Wen Zhuliya·Kuke(Julia Cook); Hui Anita·Duf PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2017
CH E CUI,L    
      Chun tian de ye can hui / wen tu Cui Lijun. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Chun tian de ye can hui / wen tu Cui Lijun. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
      Chun tian de ye can hui / wen tu Cui Lijun. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH E DAD      
      Da da xiao xiao de juan juan / [tong qu chu ban you xian gong si bian]. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E DAI      
      Dai xi zai na er : Xue hui si kao he tan suo / Mei guo Highlights za zhi she bian zhu ; Yang Yuhua yi PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Staff Reported Missing   Book 2013
CH E DAI,R    
      Lao shi wo xiang shang ce suo / Dai Ran zhu ; Xingxingyu hui. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
      Ai shang you er yuan / Dai Ran zhu ; Xingxingyu hui. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
CH E DAM,A    
      Ju hui / wen Alande Danmu ; tu Yalikesi Woerfu ; [Qi Yangping, Ai Tong yi]. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
      Ju hui / wen Alande Danmu ; tu Yalikesi Woerfu ; [Qi Yangping, Ai Tong yi]. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
      Ju hui / wen Alande Danmu ; tu Yalikesi Woerfu ; [Qi Yangping, Ai Tong yi]. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
      Dang chu shi / wen Alande Danmu ; tu Yalikesi Woerfu ; [Qi Yangping, Ai Tong yi]. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH E DAY    
      A day = Yi tian / designed by Hakan Şan Borteçin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 09-28-20   Book 2015
      A day = Yi tian / designed by Hakan Şan Borteçin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 09-28-20   Book 2015
CH E DIORIO,R : DiOrio, Rana,     
      Tian tian wei zi ji jia you / zuo zhe Lana Diaorui'ou (Rana DiOrio) ; hui zhe Yilisha Huile (Eliza Wh PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
CH E DIS    
      Di shi ni pin yin ren du gu shi : Jiu mu xiang de jing xi / Mei guo di shi ni gong si zhu, Tong que c PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Di shi ni pin yin ren du gu shi : sai che xiao zhen / Mei guo di shi ni gong si zhu, Tong que chu ban PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Di shi ni pin yin ren du gu shi : shi zi wang / Mei guo di shi ni gong si zhu, Tong que chu ban you x PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Di shi ni pin yin ren du gu shi : shi zi wang / Mei guo di shi ni gong si zhu, Tong que chu ban you x PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E DON      
      Dong wu le yuan / Tong Ming zhu bian. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E DONALDSON,J    
      Gufeile / wen, Tangnasen ; tu, Xuefule ; yi, Xu Yizhu. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 09-30-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Gufeile / wen, Tangnasen ; tu, Xuefule ; yi, Xu Yizhu. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 09-30-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Gufeile / wen, Tangnasen ; tu, Xuefule ; yi, Xu Yizhu. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 09-30-20, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E DONOFRIO,B : Donofrio, Beverly.     
      Ma li yu lao shu = Mary and the mouse, the mouse and Mary / Beifuli·Tangnuofei'ou wen ; Babala·Maik PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E EGASHIRA,M : Egashira, Michiko,     
      Zai yu zhong san bu pa ta pa ta / Jiangtou Luzi zhu, hui ; Yuan Xiumin yi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
CH E ESCOFFIER,M    
      Yi sheng ni hao / wen Aikefei ; tu MaxiuMode ; yi Lai Yuqing. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Yi sheng ni hao / wen Aikefei ; tu MaxiuMode ; yi Lai Yuqing. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Yi sheng ni hao / wen Aikefei ; tu MaxiuMode ; yi Lai Yuqing. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E FANG,Y : Fang, Yiqun.     
      Luo bo hui lai le / Fang Yiqun xie ; Chen Yongzhen hua. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E FEE    
      Feelings = Gan shou / designed by Hakan Şan Borteçin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Feelings = Gan shou / designed by Hakan Şan Borteçin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Feelings = Gan shou / designed by Hakan Şan Borteçin. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E FERRI,G    
      Ni kan bu jian wo! / Zhuli'annuo wen·tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Ni kan bu jian wo! / Zhuli'annuo wen·tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Ni kan bu jian wo! / Zhuli'annuo wen·tu. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E FRU    
      Fruit = Shui guo : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Pacific Park Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile, Holiday Collection:Available   Book 2011
      Fruit = Shui guo : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Pacific Park Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile, Holiday Collection:Available   Book 2011
      Fruit = Shui guo : English-Chinese / [designed by Hakan Şan Borteçin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Pacific Park Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile, Holiday Collection:Available   Book 2011
CH E GAO,H    
      Mao mao chong xiao zhu / Gao Hongbo zhu ; Li Rong hui. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Mao mao chong xiao zhu / Gao Hongbo zhu ; Li Rong hui. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Mao mao chong xiao zhu / Gao Hongbo zhu ; Li Rong hui. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E GEHIN,E    
      You yi zuo sen lin / wen, tu Ailisha Geyin ; yi Lai Yuqing. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
      You yi zuo sen lin / wen, tu Ailisha Geyin ; yi Lai Yuqing. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH E GERSHATOR,P : Gershator, Phillis,     
      Ting ting, ting ting / written by Phillis Gershator ; illustrated by Alison Jay, Chinese translation PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH E GORMLEY,G : Gormley, Greg,     
      Xuan wo! / wen Gaomuli ; tu Anjialamo ; yi Cao Yiqi. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH E GREGORY,M    
      Ji'er he dou jing = Jill and the beanstalk / by Manju Gregory ; illustrated by David Anstey ; Chinese PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Ji'er he dou jing = Jill and the beanstalk / by Manju Gregory ; illustrated by David Anstey ; Chinese PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Long de yan lei = The dragon's tears / story by Manju Gregory ; pictures by Guo Le ; Chinese by Sylvi PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH E GUO,M : Guo, Meizhen.     
      Tu nai nai de mian bao wu / wen Guo Meizhen ; tu Chen Peijuan. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH E HAO,G    
      Bao bao shui shui bao bao / wen Hao Guangcai ; tu Qiuye Qianxia. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Bao bao shui shui bao bao / wen Hao Guangcai ; tu Qiuye Qianxia. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Bao bao shui shui bao bao / wen Hao Guangcai ; tu Qiuye Qianxia. PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
      Na ge xing xing shi wo jia? / wen Hao Guangcai ; tu Shantuan Heming. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
5 additional entries    
CH E HAUGHTON,C    
      Xu! Wo men you ge ji hua / wen·tu, Kelisi·Huodun ; yi, Taolesi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Xu! Wo men you ge ji hua / wen·tu, Kelisi·Huodun ; yi, Taolesi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Xu! Wo men you ge ji hua / wen·tu, Kelisi·Huodun ; yi, Taolesi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH E HE,Y : He, Yi.     
      1 dao 0 / He Yi xie ; Yu Li hua. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only