Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
CH 92 HU,Z JIN : Jing, Shenghong.     
      Hu Zongnan da zhuan = Hu Zongnan / Jing Shenghong zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH 92 HUANG,B HUA : Huang, Benrei.     
      Cha hua san bu : cong Taibei dao Niuyue / [zuo zhe Huang Benrei]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2005
CH 92 JIANG,W WAN : Wang, Shichun,     
      Qian shan du xing : Jiang Weiguo di ren sheng zhi lü / Wang Shichun zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 1996
CH 92 MURAKAMI,H MUR : Murakami, Haruki,     
      Guan yu pao bu, wo shuo de qi shi shi ... / Cunshang Chunshu ; Lai Mingzhu yi. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH 92 PUYI WAN : Wang, Qingxiang,     
      Puyi de hou ban sheng / Wang Qingxiang zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 92 QIN LON : Long, Shulang.     
      Qin shi huang : di yi ge tong yi Zhongguo de huang di / Long Shulang zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 92 SHENGGA SHE : Shengga,     
      Wo jiu shi zhe yang de huo fo / Shengga Renboqie (Ji Xiang) zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 92 SUN,Y YAN : Yang, Aili.     
      Sun Yün-hsüan chuan / Yang Ai-li chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1989
CH 92 WESTOVER,T    
      Ni dang xiang niao fei wang ni de shan = Educated / [Mei] Tala Weisitefu zhu ; Ren Aihong yi. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
      Ni dang xiang niao fei wang ni de shan = Educated / [Mei] Tala Weisitefu zhu ; Ren Aihong yi. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
CH 92 WINFREY,O : Winfrey, Oprah,     
      Wo jian xin / [Mei] Aopula Wenfurui zhu ; Tao Wenjia yi = What I know for sure / Oprah Winfrey. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH 92 WINFREY,O GAR : Garson, Helen S.     
      Quan shi jie zui you ying xiang li de nü ren : Oupula chuan qi / Hailun Kasen zhu ; Hong Shimei yi. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 92 WU,J WU : Wu, Xiaolian.     
      Wo he ba ba Wu Jinglian : Yi ge jia zhu xian wei ren zhi de gu shi / Wu Xiaolian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 92 XIAO,X    
      Yi ge Shanghai nü ren de Meiguo fa ting zheng tu / Xiaoxiao zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
      Yi ge Shanghai nü ren de Meiguo fa ting zheng tu / Xiaoxiao zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
CH 92 YANG,X HON : Hong, Lei.     
      Zhongguo tan guan zai hai wai : Yang Xiuzhu mi shi / Hong Lei zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 92 YAO,M LAR : Larmer, Brook.     
      Yao Ming xing dong / Buluke, Laermo zhu ; Yang Mingyu yi. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 92 YOGANANDA,P : Yogananda,     
      Yi ge Yujia xing zhe de zi zhuan / zuo zhe: Palamahansa Yuqienanda (Paramahansa Yogananda) PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
CH 920.9 ZUI      
      Zui jing cai de ming ren gu shi quan ji / Wang Hongyi bian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 920 ZHU : Zhu, Jiefan.     
      Gai bian Zhongguo de yi xie ren yu shi / Zhu Jiefan zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 923.55 CHI      
      Chiu shih nien tai Tʻai-wan chʻien tʻu chu tao jen wu / tsung tsʻe hua Hsü Tsʻe.   Book 1989
CH 923 LIU : Liu, Dewei.     
      Yi li zhen zhu de gu shi = Story of a pearl / Liu Dewei zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 925.3 SEI : Seierstad, Åsne,     
      Kebu'er de shu shang / Aosina Sai'esita zhu ; Chen Yong yi. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 928.951 ZHO : Zhou, Xiaoli.     
      Zou jin ming jia : " Du shu " zhu chi ren Zhou Xiaoli cai fang shou ji / Zhou Xiaoli zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 940.56 YU 2001 : Yu, Qiuyu.     
      Xing zhe wu jiang / Yu Qiuyu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2001
CH 944.06 LIN : Lin, Da,     
      Dai yi ben shu qu Bali / Lin Da zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2002
CH 951.00207 GAO v.1 : Gao, Xiaosong,     
      Yu yang ye shi : Xiaosong shuo li shi shang de jin tian = Today in history. Di 1 juan / Gao Xiaosong PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH 951.00207 GAO v.2 : Gao, Xiaosong,     
      Yu yang ye shi : Xiao song shuo li shi shang de jin tian = Today in history. Di 2 juan (3-4 yue) / Ga PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH 951.00207 GAO v.3 : Gao, Xiaosong,     
      Yu yang ye shi. Di 3 juan, 5-6 yue / Gao Xiaosong zuo pin. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH 951.00207 GAO v.4 : Gao, Xiaosong,     
      Yu yang ye shi. Di 4 juan, 7-8 yue / Gao Xiaosong zuo pin. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH 951.017 WU : Wu, Wei.     
      Man cheng jin dai huang jin jia / Wu Wei zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 951.041 WU 1999      
      Wu si xin lun : ji fei wen yi fu xing, yi fei qi meng yun dong : "wu si" ba shi zhou nian ji nian lun PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 1999
CH 951.05 PEN : Peng, Yulong.     
      Gong he guo yue bing ji shi / Peng Yulong zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH 951.058 CHA : Zhao, Qiang.     
      Hsüeh jan ti feng tsʻai / [pien chu Chao Chʻiang, Ko Ching, Ssu-yüan]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1989
CH 951.08309 SON : Song, Yijun.     
      Deng Xiaoping sui yue / Song Yijun zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH 951.156 ZHA : Zhao, Chunhou.     
      Beijing gu cheng gong yuan cong tan = Beijing gucheng gongyuan congtan / Zhao Chunhou bian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 951.24905 LON : Long, Yingtai.     
      Ye huo ji : Er shi nian ji nian ban / Long Yingtai zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2005
CH 951.38 LIN : Lin, Fangping,     
      Ting, shui zai chang ge : gen xiao ge ge you jiu zhai gou / Lin Fangping zhu ; Zhang Xiaoying tu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 951.5 WEI : Weise,     
      Nian zhu zhong de gu shi / Weise zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 951 CHO : Zhou, Zheng.     
      Chung-kuo tung shih chiang i / Chou Ch^eng [chu]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1983
CH 951 FAN    
      Fan hou cha yu tan wen hua : shi wei tian / Guo Bonan zhu bian. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
      Fan hou cha yu tan wen hua : shang xin le shi / Guo Bonan zhu bian. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 951 PEN : Pengshusheng.     
      Ming nü jen wai chuan / Pʻeng-shu-sheng chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1983
CH 951 XIA : Xiao, Fuchen.     
      Wen hua chang shi yi ben tong / Xiao Fuchen zhu bian. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH 951 YAO v.1 : Yao, Dali,     
      Wu wan nian Zhongguo jian shi / Yao Dali [and 8 others] zhu ; Jiang Peng, Li Jing bian. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2020
CH 951 YAO v.2 : Yao, Dali,     
      Wu wan nian Zhongguo jian shi / Yao Dali [and 8 others] zhu ; Jiang Peng, Li Jing bian. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2020
CH 973 LIN : Lin, Da.     
      Li shi shen chu di you lü : jin ju li kan Meiguo / Lin Da. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 1997
Ch A DAY / MILET      
      UNCATALOGUED BOARD BOOKS : PACIFIC PARK GDL Casa Verdugo Library Children's Uncataloged Paperback:Available, GDL Central Library Children's, Uncataloged Paperback:Available, GDL Library Connection Children's, Uncataloged Paperback:Lost and Paid, GDL Library Connection Story Hour Collection:DUE 12-02-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Available, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Lost and Paid, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 12-02-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 09-27-18 Billed, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Coming Soon, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:In Transit   Book  
CH BD XIA      
      Xiao qing wa / [zong bian ji Zhang Xingru ; hui tu Lin Chuanzong and others]. PAS Hill Avenue Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 1998
Ch COLORS / MILET      
      UNCATALOGUED BOARD BOOKS : PACIFIC PARK GDL Casa Verdugo Library Children's Uncataloged Paperback:Available, GDL Central Library Children's, Uncataloged Paperback:Available, GDL Library Connection Children's, Uncataloged Paperback:Lost and Paid, GDL Library Connection Story Hour Collection:DUE 12-02-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Available, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Lost and Paid, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 12-02-20, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:DUE 09-27-18 Billed, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:Coming Soon, GDL Pacific Park Library Children's, Uncataloged Paperback:In Transit   Book  
CH E ALLANCE,M : Allancé, Mireille d',     
      Sheng qi hong mo guai = Grosse colère / zuo zhe, hui zhe Miheiye Dalongse (Mireille d'Allancé) ; yi z PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
CH E AN,W : An, Wulin.     
      Ma hua xiao xiong / An Wulin zhu ; Bukebuke hui. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 11-16-20   Book 2015
CH E ANHOLT,L    
      Wo wei shen me kuai le ? = What makes me happy? / Luolunsi Anhete wen ; Kaiselin Anhete tu ; Xing Pei PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Coming Soon, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Wo wei shen me kuai le ? = What makes me happy? / Luolunsi Anhete wen ; Kaiselin Anhete tu ; Xing Pei PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Coming Soon, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
      Wo wei shen me kuai le ? = What makes me happy? / Luolunsi Anhete wen ; Kaiselin Anhete tu ; Xing Pei PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Coming Soon, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2012
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only