Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
CH 342.082 HUA : Huang, David M.     
      Tsui hsin Mei-kuo i min fa shih wu / Huang Mao-ching chu = Practical guide to United States immigrati PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1989
CH 343.73094 DEN : Deng, Hong.     
      Meiguo jiao tong fa lü shou ce = American traffic laws / [Deng Hong zhu]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2004
CH 349.73 DEN : Deng, Hong.     
      Meiguo sheng huo shi yong fa lü shou ce = American laws 101 : a handbook for everyone / Deng Hong zhu PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2002
CH 363.34 HUA : Huang, Naiqiang.     
      Zai nan yuan tou / Huang Naiqiang zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 368 HSU : Hsueh, Ping-hua.     
      Pao hsien yü tsʻai fu : tsai Mei pao hsien pi tu / [Hsüeh Pʻing-hua pien chu]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 198-?
CH 370.11409 HUA : Huang, Haiping.     
      Dian liang ren sheng : Wo shi Li Yanjie / Huang Haiping bian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH 370.91734 WOO : Wood, John,     
      Li kai wei ruan Gai bian shi jie : Yi ming wei ruan gao guan de yi wai ren sheng / Yuehan Wude zhu ; PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 371.102 PIN : Pine, Nancy,     
      Zhong Mei ji chu jiao yu da peng zhuang : Meiguo jiao yu zhuan jia kua guo diao yan shi lu = Educatin PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH 371.73 ZHA : Zhao, Zhengzheng.     
      Dai ni zou jin Meiguo gao zhong : Yi wei xi xin ma ma ji shu hai zi zai Meiguo du gao zhong de jing l PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 378.73 HUN : Hung, Hung-ling.     
      Liu Mei chih lu = Graduate study in the United States. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1982
CH 380.10951 YU : Yu, Fan.     
      Bai yin da di guo / Yu Fan bian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 381.14209 XIE : Xie, Canyang.     
      Ba qi Ma Yun : yong bu fang qi de chuang ye jiao fu / Xie Canyang zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH 381.4574 AMO : Amoruso, Sophia,     
      Zheng mei CEO : ta cong jie tou liu lang mei bian shen yi wan nü lao ban / Sufeiya Amolusuo zhu ; Lin PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH 395.144 FEN : Feng, Yun.     
      Nü ren de 10 da zi ben = Ten women capital / Feng Yun bian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 395.54 BU      
      Bu chu qiu : Yong can de you ya / (Ri) Dubian Zhongsi zhu bian ; Yiteng Meishu hui hua ; Qiao Jun, Pa PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 398.209 YE : Ye, Zhaoyan,     
      Houyi : Houyi she ri he Chang'e ben yue de shen hua / Ye Zhaoyan zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 398.21 LEI    
      Mo fa shih ti chih huan / Lei-wei-ssu yüan chu ; Liu Pʻei- sheng i. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1980
      Mo fa shih ti chih huan / Lei-wei-ssu yüan chu ; Liu Pʻei- sheng i. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1980
CH 412 TSE : Zeng, Yucheng.     
      Ying yü tzʻu yüan chʻü tʻan = The story behind the word / Tseng Yü-chʻeng chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1990
CH 418.0071 WYN : Wyner, Gabriel,     
      Gen ge guo ren dou ke yi liao de lai : yu yan da shi jiao ni ru he zhang wo san da guan jian kuai su PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH 428.1 LI : Li, Liwei.     
      Zhui gen jiu di : yong Ying wen zi shou zi gen xue zi hui / [Li Liwei zhu]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 428.2495 NAG : Nagai, Chieko,     
      Wo men yao qu Meiguo zhu : yi shi zhu xing Mei yu biao da = English expressions for living in the U.S PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Out of Collection   Book 2004
CH 428.24951 WEI : Wei, Yuanqi.     
      Zai Meiguo, tian tian shuo kou yu : Yi min qu wei gu shi = A modern family in the United States / Wei PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 428.24951 XIE : Xie, Qinshun.     
      Ha shao zi ran fa yin fa = Red hot phonics / Xie Qinshun bian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 428.24951 YAM    
      Meiguo ren tian tian zai yong! Ying yu hui hua 4000 ju : Mei shi dao di sheng huo hui hua zong hui : PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
      Meiguo ren tian tian zai yong! Ying yu hui hua 4000 ju : Mei shi dao di sheng huo hui hua zong hui : PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 428.34 CHO : Cho, Mei-ling.     
      Kuo chi tien hua Ying yü / [Cho Mei-ling pien chu ; Bruce S. Stewart chiao yüeh]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1988
CH 428.34 YI    
      Zhe ge dong zuo, na ge xing wei, Ying wen zen me shuo? : qing jing tu jie 1500 / Li Zancheng zhu ; Qi PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
      Zhe ge dong zuo, na ge xing wei, Ying wen zen me shuo? : qing jing tu jie 1500 / Li Zancheng zhu ; Qi PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH 428.3495 THR      
      365 tian ying yu kou yu da qua. Ri chang kou yu / Ang xiu zhu bian. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH 513.2 KIM    
      Cai hong mian hua tang / Jin Jingyu zhu ; Qian Shuyan hui ; Ju Kexin yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2015
      Cai hong mian hua tang / Jin Jingyu zhu ; Qian Shuyan hui ; Ju Kexin yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:DUE 03-05-20   Book 2015
CH 610.3 CHA      
      Chang yong yi liao zhong yin shou ce = general medical & health handbook / Shi jie ri bao. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 610.7309 ZI : Zi, Xiaoyu.     
      Bai se ju ta li de tian shi : ji zheng shi hu shi shi jian bu / [Zi Xiaoyu zhu]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 610.951 MA : Ma, Youdu.     
      Qi miao Zhong yi yao : jia ting bao jian gu wen / Ma Youdu zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH 612.11825 LIU : Liu, Tong.     
      Xue xing yu jian kang : Xie xing bu tong yang sheng fang fa ye bu tong / Liu Tong zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 613.0432 XI      
      Xi xin dao zao jian kang bao bao / [bian wu zong jian Lin Chengjiang]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH 613.0438 NEN      
      Neng huo 100 sui : Lao nian chang shou bao jian quan shu / Liu Rongqi bian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 613.2 CHE : Chen, Junxu.     
      PH7.2 jie kai ni de ti zhi mi ma : Chen Junxu bo shi jiao ni yang cheng bu sheng bing de jian xing ti PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH 613.2 CHI      
      Chi dui shi wu jian kang 100 fen = Health plus & reduce health guide / [Zhao Wei qi hua zhu bian]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 613.2 HON : Hong, Shanggang.     
      Dui zheng yao shan yang sheng shi dian = Nourishing herbal tonics / [zuo zhe: Hong Shanggang, Guo Wei PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH 613.2 SHI      
      Shi wu pai du 1000 wen : fang zai nin shou bian de jian kang shou hu shen = Shiwupaidu 1000wen / Shi PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 613.2 TU      
      Tu shuo bu shen zhuang yang diao yang cai pu / Zhu bian Wu Jie ; bian zhu Xia Ling ... [et. al]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 613.2 WAN    
      Zuo zi ji de ying yang shi / Wang Yong zhu bian. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
      Zhong yi yang sheng de zhi hui / Wang Kunshan zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH 613.2 XIA : Xiao, Yu.     
      Shi wu ke yi gai bian ni de qing xu / Xiao Yu bian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 613.20832 YIN      
      Ying you er ying yang shi pu / Zhu bian, Qu Lili. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 613.26 ZHO : Zhou, Jingfen.     
      Wu du liang pin : mei rong, bao jian, qing jie cha pin DIY / Zhou Jingfen, Xu Quanwei zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 613.284 WAT : Watanabe, Takashi,     
      Xiang yao jian kang, xian jiang dan gu chun / Dubian Xiao zhu ; Lin Wenbin yi. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH 613.7045 CHE : Chen, Sixuan.     
      Chao jian dan, lan nü ren de mei tui cao / Chen Sixuan zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 613.7046 FUK : Fukabori, Mayumi.     
      Chao ji yu jia / Shenjue Zhenyoumei zhu ; Lü Mengjuan yi. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2005
CH 613.7046 SUN : Sun, Hongmei.     
      Jing dian shou shen yu jia = Healthy yoga of classic / Sun Hongmei, Chen Ying deng bian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 613.71 CHI : Chiba, Emi.     
      Diao su mei li de Bilatisi / Qianye Huimei jian xiu ; Lü Mengjuan yi. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 613.712 XIA : Xiaoxian.     
      Shou chu hao qu xian : gen hu die xiu, shui tong yao, pang pang tui shuo Bye Bye! = Slim / Xiaoxian z PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2013
CH 613.71489 LI : Li, Sicen,     
      Ke xue qi gong : Li Sicen bo shi 30 nian qin shen shi zheng, mei tian 10 fen zhong, tong jing luo qu PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2016
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only