Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
CH 320.973 LIU : Liu, Yu.     
      Min zhu de xi jie : dang dai Meiguo zheng zhi guan cha sui bi = Details of democracy / Liu Yu zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH 325.73 MEI      
      Meiguo / Zhong Zihai pai shang wu guan li Shenzhen you xian gong si bian. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2004
CH 325.73 YAN : Yan, Bowen.     
      Mei Jia yi min = All pass / Yan Bowen. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 327.73 BRZ    
      Meiguo de wei ji yu zhuan ji : cong lao Buxi, Kelindun dao xiao Buxi de wai jiao cheng ji dan kan cha PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
      Meiguo de wei ji yu zhuan ji : cong lao Buxi, Kelindun dao xiao Buxi de wai jiao cheng ji dan kan cha PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH 330.951 CHE : Cheung, Steven N. S.     
      Duo nan deng lin lu : jin rong wei ji yu Zhongguo qian jing / Zhang Wuchang zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH 332.024 XIA : Xiao, Biyan,     
      Xiao Biyan jiao ni bu shi bai de li cai hao xi guan / Xiao Biyan zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH 332.04 WAN : Wang, Dinghe.     
      Yao fu you ma? ni bi xu zhi dao tou zi, bi shui, bao hu cai chan / Wang Dinghe zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 332.6 GU : Gu, Jia,     
      Ma Yun tou zi li cai ke : Zhongguo shou fu jiao ni tou zi li cai / Gu Jia zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2014
CH 332.6322 CHI : Jin, Miao.     
      Ku pʻiao tʻou tzu hsin kuan nien / Chin Miao chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1987
CH 332.6327 WAN : Wang, Zhijun.     
      Bu kui sun de ji jin tou zi / Wang Zhijun zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH 332.642 LIN : Lin, Quanyuan.     
      Ku piao shih chang chueh sh^eng shu / Lin Chuan-yuan chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book c1983
CH 333.3 HSI : Xie, Shicun,     
      Mei-kuo fang ti chʻan mai mai tʻou tzu : hsien tai tʻao chin shu = How to make million dollars in Ame PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1985
CH 336.242 KUY : Gu, Yanshi,     
      Mei-kuo tsui hsin so te shui chih nan / tso che Ku Yen-shih. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1989
CH 338.0951 ZHO      
      Zhongguo ming te chan qu wen / Su Dajun zhu bian. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 338.6109 WU : Wu, Xiaobo.     
      Ji dang san shi nian : Zhongguo qi ye, 1978-2008. Shang / Wu Xiaobo zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 338.951 HE    
      Bian liang : tui yan Zhongguo jing ji ji ben pan / He Fan zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2020
      Bian liang : kan jian Zhongguo she hui xiao qu shi / He Fan zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
CH 342.082 HUA : Huang, David M.     
      Tsui hsin Mei-kuo i min fa shih wu / Huang Mao-ching chu = Practical guide to United States immigrati PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1989
CH 343.73094 DEN : Deng, Hong.     
      Meiguo jiao tong fa lü shou ce = American traffic laws / [Deng Hong zhu]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2004
CH 349.73 DEN : Deng, Hong.     
      Meiguo sheng huo shi yong fa lü shou ce = American laws 101 : a handbook for everyone / Deng Hong zhu PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2002
CH 363.34 HUA : Huang, Naiqiang.     
      Zai nan yuan tou / Huang Naiqiang zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 368 HSU : Hsueh, Ping-hua.     
      Pao hsien yü tsʻai fu : tsai Mei pao hsien pi tu / [Hsüeh Pʻing-hua pien chu]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 198-?
CH 370.11409 HUA : Huang, Haiping.     
      Dian liang ren sheng : Wo shi Li Yanjie / Huang Haiping bian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH 370.91734 WOO : Wood, John,     
      Li kai wei ruan Gai bian shi jie : Yi ming wei ruan gao guan de yi wai ren sheng / Yuehan Wude zhu ; PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 371.102 PIN : Pine, Nancy,     
      Zhong Mei ji chu jiao yu da peng zhuang : Meiguo jiao yu zhuan jia kua guo diao yan shi lu = Educatin PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH 371.73 ZHA : Zhao, Zhengzheng.     
      Dai ni zou jin Meiguo gao zhong : Yi wei xi xin ma ma ji shu hai zi zai Meiguo du gao zhong de jing l PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 378.73 HUN : Hung, Hung-ling.     
      Liu Mei chih lu = Graduate study in the United States. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1982
CH 380.10951 YU : Yu, Fan.     
      Bai yin da di guo / Yu Fan bian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 381.14209 XIE : Xie, Canyang.     
      Ba qi Ma Yun : yong bu fang qi de chuang ye jiao fu / Xie Canyang zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH 381.4574 AMO : Amoruso, Sophia,     
      Zheng mei CEO : ta cong jie tou liu lang mei bian shen yi wan nü lao ban / Sufeiya Amolusuo zhu ; Lin PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH 395.144 FEN : Feng, Yun.     
      Nü ren de 10 da zi ben = Ten women capital / Feng Yun bian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 395.144 SAK : Sakiko,     
      You ya, cong zi shi kai shi / (Ri) Caixizi zhu ; Guo Luyi yi. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2019
CH 395.54 BU      
      Bu chu qiu : Yong can de you ya / (Ri) Dubian Zhongsi zhu bian ; Yiteng Meishu hui hua ; Qiao Jun, Pa PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 398.209 YE : Ye, Zhaoyan,     
      Houyi : Houyi she ri he Chang'e ben yue de shen hua / Ye Zhaoyan zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 398.21 LEI    
      Mo fa shih ti chih huan / Lei-wei-ssu yüan chu ; Liu Pʻei- sheng i. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1980
      Mo fa shih ti chih huan / Lei-wei-ssu yüan chu ; Liu Pʻei- sheng i. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1980
CH 412 TSE : Zeng, Yucheng.     
      Ying yü tzʻu yüan chʻü tʻan = The story behind the word / Tseng Yü-chʻeng chu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1990
CH 418.0071 WYN : Wyner, Gabriel,     
      Gen ge guo ren dou ke yi liao de lai : yu yan da shi jiao ni ru he zhang wo san da guan jian kuai su PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH 428.1 LI : Li, Liwei.     
      Zhui gen jiu di : yong Ying wen zi shou zi gen xue zi hui / [Li Liwei zhu]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 428.24951 WEI : Wei, Yuanqi.     
      Zai Meiguo, tian tian shuo kou yu : Yi min qu wei gu shi = A modern family in the United States / Wei PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 428.24951 XIE : Xie, Qinshun.     
      Ha shao zi ran fa yin fa = Red hot phonics / Xie Qinshun bian zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 428.24951 YAM    
      Meiguo ren tian tian zai yong! Ying yu hui hua 4000 ju : Mei shi dao di sheng huo hui hua zong hui : PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
      Meiguo ren tian tian zai yong! Ying yu hui hua 4000 ju : Mei shi dao di sheng huo hui hua zong hui : PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
CH 428.34 CHO : Cho, Mei-ling.     
      Kuo chi tien hua Ying yü / [Cho Mei-ling pien chu ; Bruce S. Stewart chiao yüeh]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 1988
CH 428.34 YI    
      Zhe ge dong zuo, na ge xing wei, Ying wen zen me shuo? : qing jing tu jie 1500 / Li Zancheng zhu ; Qi PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
      Zhe ge dong zuo, na ge xing wei, Ying wen zen me shuo? : qing jing tu jie 1500 / Li Zancheng zhu ; Qi PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2008
CH 428.3495 THR      
      365 tian ying yu kou yu da qua. Ri chang kou yu / Ang xiu zhu bian. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH 513.2 KIM    
      Cai hong mian hua tang / Jin Jingyu zhu ; Qian Shuyan hui ; Ju Kexin yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
      Cai hong mian hua tang / Jin Jingyu zhu ; Qian Shuyan hui ; Ju Kexin yi. PAS Central Library Juvenile Foreign Language Chinese:Available, PAS Hastings Branch Juvenile Foreign Language Chinese:Available   Book 2015
CH 610.3 CHA      
      Chang yong yi liao zhong yin shou ce = general medical & health handbook / Shi jie ri bao. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 610.7309 ZI : Zi, Xiaoyu.     
      Bai se ju ta li de tian shi : ji zheng shi hu shi shi jian bu / [Zi Xiaoyu zhu]. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2006
CH 610.951 MA : Ma, Youdu.     
      Qi miao Zhong yi yao : jia ting bao jian gu wen / Ma Youdu zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2009
CH 610.951 TUJ    
      Tu jie cong tou dao jiao tan yang sheng / Zhang Qing bian zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
      Tu jie cong tou dao jiao tan yang sheng / Zhang Qing bian zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available, PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2018
CH 610.951 XU : Xu, Wenbing,     
      Meng yu jian kang / Xu Wenbing zhu. PAS Central Library Foreign Language Chinese:Available   Book 2020
CH 612.11825 LIU : Liu, Tong.     
      Xue xing yu jian kang : Xie xing bu tong yang sheng fang fa ye bu tong / Liu Tong zhu. PAS Hill Avenue Branch Foreign Language Chinese:Available   Book 2007
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only