Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
C j LIN,LIA    
      Wu Gang kan gui shu / Lin Liang wen ; Gong Yunpeng tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
      Fei Changfang xue xian / Lin Liang wen ; Li Qin tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
C j MA,JIN : Ma, Jingxian,     
      Bai she chuan qi / Ma Jingxian wen ; Xu Jian'guo tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
C j O BEBE,MAS : Sebe, Masayuki,     
      Shu shu kan zong gong shi 100 / wen, tu Laibian Yazhi ; yi, Gao Mingmei. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2009
C j O DONOVAN,GAI : Donovan, Gail,     
      Hai di ju chang meow meow / gai bian zi Ma-ke-si Fei-shi-da de Cai hong yu chang xiao shu ; wen Jie-e GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2002
C j O HEAP,SUE : Heap, Sue,     
      Yi shang xiao gong zhu / wen, tu Su Xipu ; fan yi Sha Yongling. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2003
C j O ITO,HIR : Itō, Hiroshi,     
      Xiao she san bu / wen, tu, Yidong Kuan ; fan yi, Zhou Peiying. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C j O JUSTER,NOR : Juster, Norton,     
      Ha luo, zai jian de chuang kou / wen Nuodun Jiasite ; tu Kelisi Laxika ; yi Chen Zhicai. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2007
C j O KUDO,NOR : Kudō, Noriko,     
      Xiao ji guang chao shi / we, tu Gong-teng Ji-zi ; fan yi Zhou Pei-ying. GDL Montrose Library Children's International Languages:DUE 08-17-21   Book 2006
C j O MACDONALD,GOL : MacDonald, Golden,     
      Xiao dao = The little island / wen, Magelite Huaizi Bulang ; tu, Liaonade Weisige ; fan yi Yang Maoxi GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j O MCBRATNEY,SAM : McBratney, Sam.     
      Ni men dou shi wo de zui ai / wen Shanmu Maikebuleini ; tu Annita Jielang ; yi Zhang Xingru. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2004
C j O QIAN,YIN : Qian, Yin.     
      Nana de jian bing / wen tu Qian Yin GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C j O WILSON,KAR : Wilson, Karma.     
      Chi bu bao de da xiong / wen Xialüdi Luoletefu ; tu Weilerui Kou'ersen ; fan yi Li Yongyi GDL Central Library Children's International Languages:DUE 08-17-21   Book 2004
C j O WU,FAY : Wu, Faye-Lynn.     
      Chinese and English nursery rhymes : share and sing in two languages / Faye-Lynn Wu ; illustrations b GDL Casa Verdugo Library Children's International Languages:Available   Book 2010
C j SPYRI,JOH : Spyri, Johanna,     
      Xiao tian shi Haidi / [Johanna Spyri]. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2008
C j ZHANG,JIA    
      Zao wang ye / Zhang Jianming wen ; Lin Hongyao tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
      Zhong Kui zhuo gui / Zhang Jianming wen ; Hong Yinan tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
C JACK-G PLJ N25CD : Jackson, Gabriel,     
      The Passion of our Lord Jesus Christ [sound recording] / Gabriel Jackson. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2019
C JANA EG J17CD : Janáček, Leoš,     
      The eternal Gospel [sound recording] ; The ballad of Blaník ; The fiddler's child ; The excursions of GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2005
C JANA GM A55CD : Janáček, Leoš,     
      Glagolitic mass [sound recording] / Leos Janácek. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1988?
C JANA GM C13CD : Janáček, Leoš,     
      Glagolitic mass [sound recording] / Janáček. Psalm 83 / Zemlinsky. Passover psalm, op. 30 / Korngold. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1998
C JANA GM M75CD : Janáček, Leoš,     
      Glagolitic Mass [sound recording] : for soloists, chorus, orchestra, and organ, after an Old Slavonic GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1987
C JANA GM S87CD : Janáček, Leoš,     
      Glagolitic Mass [sound recording] / Janáček. Te Deum, op. 103 /Dvořák. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1991
C JANA OW-3 G22CD : Janacek, Leos,     
      Orchestral works. Vol. 3 [sound recording] / Janacek. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2016
C JARO SC J57DVD      
      Sacred cantatas [videorecording] / Bach, Telemann ; a production of the EuroArts Music International GDL Brand Library DVD:Available   DVD/Video 2017
C jC HALE,SHA : Hale, Shannon,     
      Gong zhu chu ren wu. 1, Guai shou jing bao = The princess in black / wen: Shanning Hai'er, Di'en Hai' GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
C jC PILKEY,DAV    
      Chaogoushentan : zheng yi shi zhe / tu wen / Daifu Pi'erqi ; yuan chuang / Qiaozhi Pi'erde, Haluo Haj GDL Central Library Children's International Languages:DUE 07-28-21   Book 2019
      Chaogoushentan / tu wen / Daifu Pi'erqi ; yuan chuang / Qiaozhi Pi'erde, Haluo Hajinsi ; shang se / Y GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
      Chaogoushentan : fu zhi xie e mao / tu wen / Daifu Pi'erqi ; yuan chuang / Qiaozhi Pi'erde, Haluo Haj GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
C jC YANG,HUI : Yang, Huizhong.     
      Hong qi qiu / wen, tu Yang Huizhong. GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2007
C jE WILLEMS,MO    
      Wo de xin wan ju! / [Mei] Mo Weiliansi wen tu ; Yi Ran yi. GDL Montrose Library Children's International Languages:DUE 08-17-21   Book 2017
      Xiao zhu jie kuai le! / [Mei] Mo Weiliansi wen tu ; Yi Ran yi. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2017
C JENK PEA C78CD : Jenkins, Karl,     
      The peacemakers [sound recording] / Karl Jenkins. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2011
C JERU MVG C29CD : Jerusalem, Ignacio,     
      Matins for the Virgin of Guadalupe [sound recording] / Ignacio de Jerusalem. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1998
C JIA      
      Ash is purest white [videorecording] / produced by Shōzō Ichiyama, Nathanaël Karmitz ; written & dire GDL Central Library DVD:Available   DVD/Video 2019
C jO BARKOW,HEN : Barkow, Henriette.     
      Nida ru yi yuan = Nita goes to hospital / story by Henriette Barkow ; models and illustrations by Chr GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C jO BILLY GOATS GRUFF BAR : Barkow, Henriette,     
      The Three Billy Goats Gruff / retold by Henriette Barkow ; illustrated by Richard Johnson ; Chinese t GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2014
C jO CARLE,ERI : Carle, Eric,     
      Hao e de mao mao chong / wen tu, Airui Ka'er ; yi, Zheng Mingjin. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2008
C jO CASEY,DAW    
      Yishan = Yeh-Hsien / retold by Dawn Casey ; illustrated by Richard Holland ; Mandarin translation by GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2011
      Aixisi yu Aoxilisi : Aiji gu dai shen hua = Isis and Osiris : an ancient Egyptian myth / [retold by D GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C jO CHILD,LAU : Child, Lauren.     
      Wo bu kun, wo bu yao shui jiao / wen tu Luolun Chaierde ; yi Lai Ciyun. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 07-28-21   Book 2007
C jO CHIN,OLI    
      The year of the pig : tales from the Chinese zodiac / written by Oliver Chin ; illustrated by Miah Al GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Montrose Library Children's International Languages:On Holdshelf   Book 2019
      The year of the pig : tales from the Chinese zodiac / written by Oliver Chin ; illustrated by Miah Al GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Montrose Library Children's International Languages:On Holdshelf   Book 2019
      The year of the rat : tales of the Chinese zodiac / written by Oliver Chin ; illustrated by Miah Alco GDL Montrose Library Children's International Languages:On Holdshelf   Book 2020
      The year of the rooster : tales from the Chinese zodiac / by Oliver Chin ; illustrated by Juan Calle. GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Montrose Library Children's Fiction:On Holdshelf   Book 2017
C jO CHURCH,CAR : Church, Caroline.     
      Shi zhi jiao zhi tou / Kaluolin·Zhen·Que'erqu zhu ; Gao Mingmei yi. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 08-05-21   Book 2016
C jO CLYNES,KAT : Clynes, Kate,     
      Wo men qu gong yuan ba = Let's go to the park / by Kate Clynes ; illustrated by Sarah Mills. GDL Montrose Library Children's International Languages:On Holdshelf   Book 2017
C jO COMPESTINE,YIN : Compestine, Ying Chang,     
      D is for dragon dance = Shì wŭ lóng / by Ying Chang Compestine ; illustrated by Yongsheng Xuan. GDL Brand Library Children's Fiction:Available, GDL Central Library Children's International Languages:Available, GDL Montrose Library Children's Fiction:On Holdshelf   Book 2018
C jO DEAN,JAM : Dean, James,     
      Pipi mao he ta de si ke shuai niu kou / zuo zhe, Airuike Liwen ; hui zhe, Zhanmushi Di'en ; yi zhe, L GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2013
C jO GOLEMBE,CAR : Golembe, Carla.     
      Zippy and Zoe go to the beach = Sai-pi yu Rouyi qu hai bian / [Carla Golembe zhu ; Carla Golembe hui GDL Central Library Children's International Languages:DUE 08-06-21   Book 2006
C jO GREGORY,MAN    
      Ji'er he dou jing = Jill and the beanstalk / by Manju Gregory ; illustrated by David Anstey ; Chinese GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2013
      Hansel and Gretel / Manju Gregory ; illustrated by Jago ; Chinese translation by Sylvia Denham. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C jO HAN,XU : Han, Xu,     
      Xiao che di di di / Han Xu / zhu hui. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2018
C jO HUTCHINS,PAT : Hutchins, Pat,     
      Mu ji Luosi zhao bao bao = Where, oh where, is Rosie's chick? / Peite Haqunsi zhu, hui ; Ajia yi. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
C jO JOHN,JOR : John, Jory,     
      Wo ben lai jiu hen xi huan ni! / [Mei] Qiaoli Yuehan wen ; [Ying] Banji Daiweisi tu ; Li Pengcheng yi GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
C jO KLASSEN,JON : Klassen, Jon,     
      Zhe bu shi wo de mao zi / wen, tu, [Mei] Qiao'en Kelasen ; yi, Yang Lingling, Peng Yi. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2013
C jO LI,JIA    
      Genghis Khan : the brave warrior who bridged East and West = Cheng ji si han / by Li Jian ; translate GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
      A prince and his porcelain cup : a tale of the famous Chicken Cup retold in English and Chinese = Wán GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2018
      Zheng He, the great Chinese explorer : a bilingual story of adventure and discovery / by Li Jian ; tr GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2015
      Ming's adventure in the Forbidden City : a story in English and Chinese / by Li Jian ; translated by GDL Central Library Children's Fiction:Available, GDL Central Library Children's International Languages:DUE 08-06-21, GDL Montrose Library Children's Fiction:Available   Book 2014
4 additional entries    
C jO LIN,GRA : Lin, Grace,     
      Xiaoxingxing de da yue bing / [Mei] Lin Peisi zhu hui ; Zhao Weixuan yi. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2019
C jO LITTLE RED HEN HEN : Hen, L. R.     
      Xiao Hong Ji he ta de gu mai = The Little Red Hen and the grains of wheat / retold by L.R. Hen ; illu GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2011
C jO LO,RIC : Lo, Rich,     
      Chinese New Year colors / Rich Lo. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only