Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
C j E NAKANO,HIR : Nakano, Hirotaka,     
      Xiao xiang san bu / wen tu Zhongye Honglong ; xuan shu fan yi Lin Zhenmei. GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2008
C j E WANG,YAN    
      Nüwa bu tian = Nv [sic] Wa mends the sky / gai bian Wang Yangguang ; fan yi Liu Yonghou ; hui tu Li C GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
      Kuafu zhui ri = Kua Fu races with the sun / gai bian Wang Yangguang ; fan yi Liu Yonghou ; hui tu Zha GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j E WANG,ZHI : Wang, Zhiwei.     
      Houyi she ri = Houyi shoots down the suns / gai bian Wang Zhiwei ; fan yi Liu Yonghou ; hui tu Yan We GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j E WU,WEI : Wu, Wei.     
      Pangu kai tian = Pan Gu created heaven and earth / gai bian, Wu Wei ; fan yi, Liu Guangdi ; hui tu, L GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j E XIE,MIN : Xie, Ming-fang     
      Xiao shi zi duo duo / Xie ming fang wen ; Lin xiao bei tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C j FUNKE,COR : Funke, Cornelia Caroline.     
      Mo shui xin = Ink heart : Mo shui shi jie shou bu qu / Kenaliya Fengke ; Liu Xinghua yi. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j GUAN,JIA : Guan, Jiaqi,     
      Yuan xiao gu niang / Guan Jiaqi wen ; Liu Shuru tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
C j HUANG,NUE    
      Lao shu qu xin niang / Huang Nü'e wen ; Cai Jiafei tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
      Lao shu de nü er / Huang Nü'e wen ; Huang Shuhua tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
      Mazu Lin Moniang / Huang Nü'e wen ; Ye Huijun tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
C j I YI,YI : Wu, Yi Yi.     
      Xianggu he Shiwa / bian xie, Yi Yi ; hui tu, Fang Yaomin, Hou Chunyang. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1984
C j I ZHOU,YAO : Zhou, Yaoping.     
      Nian shou pi li pa la : xian dai ban Zhongguo jie ri tong hua / Zhou Yaoping wen ; Yang Liling tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2008
C j KINNEY,JEF : Kinney, Jeff,     
      Xiao pi hai ri ji. 1, Gui wu chuang yi = Diary of a wimpy kid / [Mei] Jiefu Jinni zhu ; Zhu Li'an yi. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2009
C j LI,JIA : Li, Jiatong,     
      San gu li de ding xiang hua : Li Jiatong gu shi hui ben / gu shi Li Jiatong ; hui tu Zeng Wanting. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2009
C j LIN,LIA    
      Wu Gang kan gui shu / Lin Liang wen ; Gong Yunpeng tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
      Fei Changfang xue xian / Lin Liang wen ; Li Qin tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
C j MA,JIN : Ma, Jingxian,     
      Bai she chuan qi / Ma Jingxian wen ; Xu Jian'guo tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
C j O BEBE,MAS : Sebe, Masayuki,     
      Shu shu kan zong gong shi 100 / wen, tu Laibian Yazhi ; yi, Gao Mingmei. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2009
C j O DONOVAN,GAI : Donovan, Gail,     
      Hai di ju chang meow meow / gai bian zi Ma-ke-si Fei-shi-da de Cai hong yu chang xiao shu ; wen Jie-e GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2002
C j O HEAP,SUE : Heap, Sue,     
      Yi shang xiao gong zhu / wen, tu Su Xipu ; fan yi Sha Yongling. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2003
C j O ITO,HIR : Itō, Hiroshi,     
      Xiao she san bu / wen, tu, Yidong Kuan ; fan yi, Zhou Peiying. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C j O JUSTER,NOR : Juster, Norton,     
      Ha luo, zai jian de chuang kou / wen Nuodun Jiasite ; tu Kelisi Laxika ; yi Chen Zhicai. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2007
C j O KUDO,NOR : Kudō, Noriko,     
      Xiao ji guang chao shi / we, tu Gong-teng Ji-zi ; fan yi Zhou Pei-ying. GDL Montrose Library Children's International Languages:DUE 07-06-21   Book 2006
C j O MACDONALD,GOL : MacDonald, Golden,     
      Xiao dao = The little island / wen, Magelite Huaizi Bulang ; tu, Liaonade Weisige ; fan yi Yang Maoxi GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j O MCBRATNEY,SAM : McBratney, Sam.     
      Ni men dou shi wo de zui ai / wen Shanmu Maikebuleini ; tu Annita Jielang ; yi Zhang Xingru. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2004
C j O QIAN,YIN : Qian, Yin.     
      Nana de jian bing / wen tu Qian Yin GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C j O WILSON,KAR : Wilson, Karma.     
      Chi bu bao de da xiong / wen Xialüdi Luoletefu ; tu Weilerui Kou'ersen ; fan yi Li Yongyi GDL Central Library Children's International Languages:DUE 07-06-21   Book 2004
C j O WU,FAY : Wu, Faye-Lynn.     
      Chinese and English nursery rhymes : share and sing in two languages / Faye-Lynn Wu ; illustrations b GDL Casa Verdugo Library Children's International Languages:Available   Book 2010
C j SPYRI,JOH : Spyri, Johanna,     
      Xiao tian shi Haidi / [Johanna Spyri]. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2008
C j ZHANG,JIA    
      Zao wang ye / Zhang Jianming wen ; Lin Hongyao tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
      Zhong Kui zhuo gui / Zhang Jianming wen ; Hong Yinan tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
C JACK-G PLJ N25CD : Jackson, Gabriel,     
      The Passion of our Lord Jesus Christ [sound recording] / Gabriel Jackson. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2019
C JANA EG J17CD : Janáček, Leoš,     
      The eternal Gospel [sound recording] ; The ballad of Blaník ; The fiddler's child ; The excursions of GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2005
C JANA GM A55CD : Janáček, Leoš,     
      Glagolitic mass [sound recording] / Leos Janácek. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1988?
C JANA GM C13CD : Janáček, Leoš,     
      Glagolitic mass [sound recording] / Janáček. Psalm 83 / Zemlinsky. Passover psalm, op. 30 / Korngold. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1998
C JANA GM M75CD : Janáček, Leoš,     
      Glagolitic Mass [sound recording] : for soloists, chorus, orchestra, and organ, after an Old Slavonic GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1987
C JANA GM S87CD : Janáček, Leoš,     
      Glagolitic Mass [sound recording] / Janáček. Te Deum, op. 103 /Dvořák. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1991
C JANA OW-3 G22CD : Janacek, Leos,     
      Orchestral works. Vol. 3 [sound recording] / Janacek. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2016
C JARO SC J57DVD      
      Sacred cantatas [videorecording] / Bach, Telemann ; a production of the EuroArts Music International GDL Brand Library DVD:Available   DVD/Video 2017
C jC HALE,SHA : Hale, Shannon,     
      Gong zhu chu ren wu. 1, Guai shou jing bao = The princess in black / wen: Shanning Hai'er, Di'en Hai' GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
C jC PILKEY,DAV    
      Chaogoushentan : zheng yi shi zhe / tu wen / Daifu Pi'erqi ; yuan chuang / Qiaozhi Pi'erde, Haluo Haj GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
      Chaogoushentan / tu wen / Daifu Pi'erqi ; yuan chuang / Qiaozhi Pi'erde, Haluo Hajinsi ; shang se / Y GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
      Chaogoushentan : fu zhi xie e mao / tu wen / Daifu Pi'erqi ; yuan chuang / Qiaozhi Pi'erde, Haluo Haj GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
C jC YANG,HUI : Yang, Huizhong.     
      Hong qi qiu / wen, tu Yang Huizhong. GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2007
C jE WILLEMS,MO    
      Wo de xin wan ju! / [Mei] Mo Weiliansi wen tu ; Yi Ran yi. GDL Montrose Library Children's International Languages:DUE 07-06-21   Book 2017
      Xiao zhu jie kuai le! / [Mei] Mo Weiliansi wen tu ; Yi Ran yi. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2017
C JENK PEA C78CD : Jenkins, Karl,     
      The peacemakers [sound recording] / Karl Jenkins. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2011
C JERU MVG C29CD : Jerusalem, Ignacio,     
      Matins for the Virgin of Guadalupe [sound recording] / Ignacio de Jerusalem. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1998
C JIA      
      Ash is purest white [videorecording] / produced by Shōzō Ichiyama, Nathanaël Karmitz ; written & dire GDL Central Library DVD:Available   DVD/Video 2019
C jO BARKOW,HEN : Barkow, Henriette.     
      Nida ru yi yuan = Nita goes to hospital / story by Henriette Barkow ; models and illustrations by Chr GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C jO BILLY GOATS GRUFF BAR : Barkow, Henriette,     
      The Three Billy Goats Gruff / retold by Henriette Barkow ; illustrated by Richard Johnson ; Chinese t GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2014
C jO CARLE,ERI : Carle, Eric,     
      Hao e de mao mao chong / wen tu, Airui Ka'er ; yi, Zheng Mingjin. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2008
C jO CASEY,DAW    
      Yishan = Yeh-Hsien / retold by Dawn Casey ; illustrated by Richard Holland ; Mandarin translation by GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2011
      Aixisi yu Aoxilisi : Aiji gu dai shen hua = Isis and Osiris : an ancient Egyptian myth / [retold by D GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C jO CHILD,LAU : Child, Lauren.     
      Wo bu kun, wo bu yao shui jiao / wen tu Luolun Chaierde ; yi Lai Ciyun. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2007
C jO CHIN,OLI    
      The year of the pig : tales from the Chinese zodiac / written by Oliver Chin ; illustrated by Miah Al GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
      The year of the pig : tales from the Chinese zodiac / written by Oliver Chin ; illustrated by Miah Al GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
      The year of the rat : tales of the Chinese zodiac / written by Oliver Chin ; illustrated by Miah Alco GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2020
      The year of the rooster : tales from the Chinese zodiac / by Oliver Chin ; illustrated by Juan Calle. GDL Central Library Children's Fiction:Available, GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
C jO CHURCH,CAR : Church, Caroline.     
      Shi zhi jiao zhi tou / Kaluolin·Zhen·Que'erqu zhu ; Gao Mingmei yi. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 07-13-21   Book 2016
C jO CLYNES,KAT : Clynes, Kate,     
      Wo men qu gong yuan ba = Let's go to the park / by Kate Clynes ; illustrated by Sarah Mills. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only