Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
C j 428.1 SCA : Scarry, Richard,     
      Hao bang hao bang de di yi ben shu / Licha Sikairui wen, tu ; Liu Jialu yi. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
C j 495.111 HSU : Hsueh, ShaoLan,     
      Chineasy for children / by Shaolan ; with illustrations by Noma Bar. GDL Central Library Children's International Languages:Available, PAS Central Library Juvenile, Non-Fiction:Available, PAS Hastings Branch Juvenile, Non-Fiction:DUE 11-24-20, PAS Lamanda Park Branch Juvenile, Non-Fiction:Available, PAS Linda Vista Branch Juvenile, Non-Fiction:Available   Book 2018
C j 520 FRI : Frith, Alex     
      Xiao xiao ke xue ren 100 yu zhou da fa xian / wen Ailikesi Fusi, Ailisi Zhanmusi, Jieluomu Mding ; tu GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
C j 550 DIQ      
      Di qiu da fa xian / "Wei lai shao nian" bian ji qun bian zhu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
C j 551.46 HAI      
      Hai yang yu tian wen = Ocean and astronomy / Feng che bian ji zhi zuo bian ji. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2013
C j 567.9 TOM : Tomida, Yukimitsu,     
      Yuan lai kong long shi zhe yang zi a! / jian xiu Futian Xingguang ; fan yi Huang Yuting. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
C j 571.31 JEN : Jenkins, Steve,     
      Wei shen me chang zhe yang? : 25 geQ&A, ren shi dong wu qi miao de lian / shi ti fu.zhan jin si(Steve GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
C j 576.8 SEI      
      Di qiu sheng wu yan hua de ao mi / Zhuxiang Jiuyi jian xiu ; [fan yi Yu Liangyin]. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2018
C j 577.636 MAT : Matsuoka, Tatsuhide,     
      Xiao qing wa zi ran da fa xian / wen tu Songgang Daying ; yi Zhang Dongjun. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2018
C j 590 DON      
      Dong wu yu kun chong = Animal and insect / Feng che bian ji zhi zuo. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2013
C j 612 HUA : Huang, Zhaoyuan,     
      Tan xian ren ti xiao yu zhou : ting a yuan yi sheng shuo 27 ge shen ti miao gu shi / Huang Zhaoyuan w GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
C j 629.225 KOW : Kowase, Moriyasu,     
      Jin ji jiu yuan che da ji he / wen, tu Xiaolunlai Huan ; yi Fang Meiling. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2018
C j 629.41 TEZ : Tezuka, Akemi,     
      Yuan lai tai kong shi zhe yang zi a! = A picture book of travel to space / tu, wen Shouzhong Mingjia GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
C j 909 MAR : Martin, Marc,     
      Shi jie qu wei ban = Lots / [Ao]Make Mading zhu ; Hu Wei yi. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2018
C j BEER,HAN : Beer, Hans de,     
      Xiao zong xiong de meng / (Helan) Hansi Bi'er wen tu ; Wang Xing yi. GDL Central Library Children's International Languages:DUE 02-03-21   Book 2007
C j c BOLLIGER,MAX : Bolliger, Max.     
      San zhi xiao tu / wen, Maikesi Bolige ; tu, Yuesefu Wei'erkang ; fan yi, Hong Cui'e. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2001
C j c OXENBURY,HEL : Oxenbury, Helen.     
      You qian de zhu : he ni xiang de bu yi yang / wen, tu, Hailun Aosenbeili ; yi, Zeng Yangqing. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2007
C j c WILKON,PIO : Wilkoń, Piotr.     
      Xiao mao Meigui / wen Pi'oute Wei'erkang ; tu Yuesefu Wei'erkang ; yi Tao wei. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1992
C j CAI,HUI : Cai, Huiguang.     
      Yue bing li de mi mi / Cai Huiguang wen ; Cao Junyan tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
C j CHEN,JIA : Chen, Jiang Hong,     
      Hu wang zi / [zuo zhe, hui zhe Chen Jianghong]. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2008
C j CHEN,MUC : Chen, Mucheng.     
      Han shi yu qing ming / Chen Mucheng wen ; Hong Yinan tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
C j CHEN,SUY : Chen, Suyi.     
      Jiang jun zhan men / Chen Suyi wen ; Huang Shuhua tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
C j E BROAD,MIC : Broad, Michael.     
      Gu zhang niao = Broken bird / Wen hui : Maike Buluode ; Yi : Fang Suzhen. GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2010
C j E CHU,YI : Chu, Yi.     
      Niu lang zhi nü = The cowherd and the girl weaver / gai bian Chu Yi ; fan yi Liu Guangdi ; hui tu Wan GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j E HAPKA,CAT : Hapka, Cathy.     
      Charlotte's web. New in the barn / adapted by Catherine Hapka ; based on the motion picture screenpla GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C j E HIGGINSON,SHE : Higginson, Sheila Sweeny,     
      Miqi de gao kong re qi qiu / zuo zhe Sheila Sweeny Higginson ; hui zhe The Disney Storybook Artists ; GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2008
C j E HOU,GUA    
      Xiao gong ji xue da ming = Little rooster learns to crow / [Hou Guanbin bian hui ; Wang Zengfen fan y GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2006
      Tan chi de xiao gou = Greedy puppy / [Hou Guanbin bian hui ; Cai Guanping fan yi]. GDL Casa Verdugo Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C j E LI,JIA : Li, Jiatong,     
      Wo shi shei : Li Jiatong gu shi hui ben / gu shi Li Jiatong ; hui tu Tang Zhizhong. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2010
C j E NAKANO,HIR : Nakano, Hirotaka,     
      Xiao xiang san bu / wen tu Zhongye Honglong ; xuan shu fan yi Lin Zhenmei. GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2008
C j E WANG,YAN    
      Nüwa bu tian = Nv [sic] Wa mends the sky / gai bian Wang Yangguang ; fan yi Liu Yonghou ; hui tu Li C GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
      Kuafu zhui ri = Kua Fu races with the sun / gai bian Wang Yangguang ; fan yi Liu Yonghou ; hui tu Zha GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j E WANG,ZHI : Wang, Zhiwei.     
      Houyi she ri = Houyi shoots down the suns / gai bian Wang Zhiwei ; fan yi Liu Yonghou ; hui tu Yan We GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j E WU,WEI : Wu, Wei.     
      Pangu kai tian = Pan Gu created heaven and earth / gai bian, Wu Wei ; fan yi, Liu Guangdi ; hui tu, L GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j E XIE,MIN : Xie, Ming-fang     
      Xiao shi zi duo duo / Xie ming fang wen ; Lin xiao bei tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C j FUNKE,COR : Funke, Cornelia Caroline.     
      Mo shui xin = Ink heart : Mo shui shi jie shou bu qu / Kenaliya Fengke ; Liu Xinghua yi. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j GUAN,JIA : Guan, Jiaqi,     
      Yuan xiao gu niang / Guan Jiaqi wen ; Liu Shuru tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
C j HUANG,NUE    
      Lao shu qu xin niang / Huang Nü'e wen ; Cai Jiafei tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
      Lao shu de nü er / Huang Nü'e wen ; Huang Shuhua tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
      Mazu Lin Moniang / Huang Nü'e wen ; Ye Huijun tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
C j I YI,YI : Wu, Yi Yi.     
      Xianggu he Shiwa / bian xie, Yi Yi ; hui tu, Fang Yaomin, Hou Chunyang. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1984
C j I ZHOU,YAO : Zhou, Yaoping.     
      Nian shou pi li pa la : xian dai ban Zhongguo jie ri tong hua / Zhou Yaoping wen ; Yang Liling tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2008
C j KINNEY,JEF : Kinney, Jeff,     
      Xiao pi hai ri ji. 1, Gui wu chuang yi = Diary of a wimpy kid / [Mei] Jiefu Jinni zhu ; Zhu Li'an yi. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2009
C j LI,JIA : Li, Jiatong,     
      San gu li de ding xiang hua : Li Jiatong gu shi hui ben / gu shi Li Jiatong ; hui tu Zeng Wanting. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2009
C j LIN,LIA    
      Wu Gang kan gui shu / Lin Liang wen ; Gong Yunpeng tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
      Fei Changfang xue xian / Lin Liang wen ; Li Qin tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
C j MA,JIN : Ma, Jingxian,     
      Bai she chuan qi / Ma Jingxian wen ; Xu Jian'guo tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
C j O BEBE,MAS : Sebe, Masayuki,     
      Shu shu kan zong gong shi 100 / wen, tu Laibian Yazhi ; yi, Gao Mingmei. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2009
C j O DONOVAN,GAI : Donovan, Gail,     
      Hai di ju chang meow meow / gai bian zi Ma-ke-si Fei-shi-da de Cai hong yu chang xiao shu ; wen Jie-e GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2002
C j O HEAP,SUE : Heap, Sue,     
      Yi shang xiao gong zhu / wen, tu Su Xipu ; fan yi Sha Yongling. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2003
C j O ITO,HIR : Itō, Hiroshi,     
      Xiao she san bu / wen, tu, Yidong Kuan ; fan yi, Zhou Peiying. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C j O JUSTER,NOR : Juster, Norton,     
      Ha luo, zai jian de chuang kou / wen Nuodun Jiasite ; tu Kelisi Laxika ; yi Chen Zhicai. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2007
C j O KUDO,NOR : Kudō, Noriko,     
      Xiao ji guang chao shi / we, tu Gong-teng Ji-zi ; fan yi Zhou Pei-ying. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C j O MACDONALD,GOL : MacDonald, Golden,     
      Xiao dao = The little island / wen, Magelite Huaizi Bulang ; tu, Liaonade Weisige ; fan yi Yang Maoxi GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j O MCBRATNEY,SAM : McBratney, Sam.     
      Ni men dou shi wo de zui ai / wen Shanmu Maikebuleini ; tu Annita Jielang ; yi Zhang Xingru. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2004
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only