Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
C HUMM MAS-111 G81CD : Hummel, Johann Nepomuk,     
      The Hummel mass edition. Volume 1 [sound recording]. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2002
C IGNA MB J53CD    
      Mexican baroque [sound recording] : music from New Spain. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1994
      Mexican baroque [sound recording] : music from New Spain. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1994
C IMBR REQ R91CD : Imbrie, Andrew,     
      Requiem [sound recording] ; Piano concerto no. 3 / Andrew Imbrie. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1998
C INDI MAD C18CD : D'India, Sigismondo,     
      Madrigali a cinque voci [sound recording] ; Le musiche a una e due voci / D'India. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1998
C IPM    
      Ip Man 3 [videorecording] / Pegasus Motion Pictures (Hong Kong) Ltd. ; My Pictures Studio ; Dreams Sa GDL Central Library DVD:Available, GDL Montrose Library DVD:Available   DVD/Video 2016
      Ip Man 3 [videorecording] / Pegasus Motion Pictures (Hong Kong) Ltd. ; My Pictures Studio ; Dreams Sa GDL Central Library DVD:Available, GDL Montrose Library DVD:Available   DVD/Video 2016
      Ip Man 3 [videorecording] / Pegasus Motion Pictures (Hong Kong) Ltd. ; My Pictures Studio ; Dreams Sa GDL Central Library DVD:Available, GDL Montrose Library DVD:Available   DVD/Video 2016
      Ip Man [videorecording] / Mandarin Films Distribution Co. Ltd. [and] Time Antaeus Media Co. Ltd. pres GDL Central Library DVD:Available   DVD/Video 2008
4 additional entries    
C ISAA GMS E60LP (S) : Isaac, Heinrich,     
      Grand motets solennels [sound recording] / Heinrich Isaac. GDL Brand Library Record:Available   LP Record 1984
C IVES AJ S03CD : Ives, Charles,     
      An American journey [sound recording] / Charles Ives. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2002
C IVES CC C92CD : Ives, Charles,     
      The celestial country [sound recording] ; Psalms 54, 67, 90, 135 ; Easter carol ; Crossing the bar / GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1996
C j 394 Dragon boat AI : Ai, Dena,     
      Duan wu jie : ji nian ai guo shi ren Qu Yuan de jie ri / zuo zhe Ai Dena ; hui zhe Wu Jiahong. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
C j 398.4 SAN    
      3 fen zhong chuang bian gu shi. 4 / yuan zhu Grimm Brothers, Aesop ; bian zhu Ong-Dal-Sam, Sang-Hyun GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
      3 fen zhong chuang bian gu shi. 1 / yuan zhu Jacobs, Grimm Brothers, Andersen, Aesop ; bian zhu Ong-D GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2019
C j 398.51 JIA : Jian, Li.     
      The Water Dragon : a Chinese legend / retold in English and Chinese by Li Jian ; [translated by Yijin GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2012
C j 398.51 LAI    
      Shi er sheng xiao de gu shi / Laima zuo pin. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
      Shi er sheng xiao de gu shi / Laima zuo pin. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j 398.51 LI    
      The horse and the mysterious drawing = Bai ma yu shen tu : a story in English and Chinese / by Li Jia GDL Montrose Library Children's International Languages:DUE 12-10-22   AudioBook 2021
      The snake goddess colors the world = Nuwa : a Chinese tale told in English and Chinese / by Li Jian ; GDL Casa Verdugo Library Children's International Languages:Available   AudioBook 2021
C j 398.51 SON : Song, Yirui.     
      Liang Han xing ti li shi gu shi hua ce / Song Yirui wen ; Wang Haitao hui tu. GDL Central Library Children's International Languages:Will be deleted   Book 1990
C j 398.51 XIE      
      Xie gei er tong de Zhonghua jing dian min jian gu shi / Dai shu ma ma tong shu bian zhu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
C j 398.51KAN : Kanzawa, Toshiko,     
      Mo ku / zhu zhe [Kanzawa] Lizi ; hui tu Chiyu Moji ; fan yi Ren Rongrong. GDL Central Library Children's International Languages:Will be deleted   Book 1989
C j 398.8 MU : Mu, Jie,     
      Yĩ ér sãn : my first Chinese nursery rhymes / selected by Jie Mu ; illustrated by Patrice Aggs. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2014
C j 428.1 SCA : Scarry, Richard,     
      Hao bang hao bang de di yi ben shu / Licha Sikairui wen, tu ; Liu Jialu yi. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2017
C j 495.111 HSU : Hsueh, ShaoLan,     
      Chineasy for children / by Shaolan ; with illustrations by Noma Bar. GDL Grandview Library Children's International Languages:On Holdshelf   Book 2018
C j 520 FRI : Frith, Alex     
      Xiao xiao ke xue ren 100 yu zhou da fa xian / wen Ailikesi Fusi, Ailisi Zhanmusi, Jieluomu Mding ; tu GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
C j 550 DIQ      
      Di qiu da fa xian / "Wei lai shao nian" bian ji qun bian zhu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2019
C j 551.46 HAI      
      Hai yang yu tian wen = Ocean and astronomy / Feng che bian ji zhi zuo bian ji. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2013
C j 567.9 TOM : Tomida, Yukimitsu,     
      Yuan lai kong long shi zhe yang zi a! / jian xiu Futian Xingguang ; fan yi Huang Yuting. GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2016
C j 571.31 JEN : Jenkins, Steve,     
      Wei shen me chang zhe yang? : 25 geQ&A, ren shi dong wu qi miao de lian / shi ti fu.zhan jin si(Steve GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
C j 576.8 SEI      
      Di qiu sheng wu yan hua de ao mi / Zhuxiang Jiuyi jian xiu ; [fan yi Yu Liangyin]. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2018
C j 577.636 MAT : Matsuoka, Tatsuhide,     
      Xiao qing wa zi ran da fa xian / wen tu Songgang Daying ; yi Zhang Dongjun. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2018
C j 590 DON      
      Dong wu yu kun chong = Animal and insect / Feng che bian ji zhi zuo. GDL Casa Verdugo Library Children's International Languages:Available   Book 2013
C j 591.77 COL : Cole, Joanna,     
      Mo fa xiao che. Qian jin hai long gong / wen, Qiaoanna Keer ; tu Bulusi Digen ; yi Cai Qing'en ; shen GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2021
C j 595.799 COL : Cole, Joanna.     
      Mo fa xiao che : feng chao li xian ji / qiao an na .ke er wen ; bu lu si.di gen tu ; cai qing en yi. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2021
C j 612 ALI : Alice, Hannah,     
      Ren ti tou shi shu : fan kai shen qi de tou ming nei ye, kan kan ren ti nei de mi mi / Hanna Ailisi t GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2021
C j 612 COL : Cole, Joanna,     
      Mo fa xiao che. Ren ti shen mi you / wen, Qiaoanna Keer ; tu Bulusi Digen ; yi Cai Qing'en ; shen din GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2021
C j 612 HUA : Huang, Zhaoyuan,     
      Tan xian ren ti xiao yu zhou : ting a yuan yi sheng shuo 27 ge shen ti miao gu shi / Huang Zhaoyuan w GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
C j 629.225 KOW : Kowase, Moriyasu,     
      Jin ji jiu yuan che da ji he / wen, tu Xiaolunlai Huan ; yi Fang Meiling. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2018
C j 629.41 TEZ : Tezuka, Akemi,     
      Yuan lai tai kong shi zhe yang zi a! = A picture book of travel to space / tu, wen Shouzhong Mingjia GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2016
C j 793.73 ALL : Allen, Robert,     
      Hafo ming xiao xun lian xue sheng de 300 ge zui jing dian de zhi li you xi / [zuo zhe Luobote Ailun ; GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2010
C j 793.73 XU : Xu, Bing,     
      Look! what do you see? : an art puzzle book of American and Chinese songs / Xu Bing ; with illustrati GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2017
C j 909 MAR : Martin, Marc,     
      Shi jie qu wei ban = Lots / [Ao]Make Mading zhu ; Hu Wei yi. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2018
C j BEER,HAN : Beer, Hans de,     
      Xiao zong xiong de meng / (Helan) Hansi Bi'er wen tu ; Wang Xing yi. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2007
C j c BOLLIGER,MAX : Bolliger, Max.     
      San zhi xiao tu / wen, Maikesi Bolige ; tu, Yuesefu Wei'erkang ; fan yi, Hong Cui'e. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2001
C j c OXENBURY,HEL : Oxenbury, Helen.     
      You qian de zhu : he ni xiang de bu yi yang / wen, tu, Hailun Aosenbeili ; yi, Zeng Yangqing. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2007
C j c WILKON,PIO : Wilkoń, Piotr.     
      Xiao mao Meigui / wen Pi'oute Wei'erkang ; tu Yuesefu Wei'erkang ; yi Tao wei. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1992
C j CAI,HUI : Cai, Huiguang.     
      Yue bing li de mi mi / Cai Huiguang wen ; Cao Junyan tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
C j CHEN,JIA : Chen, Jiang Hong,     
      Hu wang zi / [zuo zhe, hui zhe Chen Jianghong]. GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2008
C j CHEN,MUC : Chen, Mucheng.     
      Han shi yu qing ming / Chen Mucheng wen ; Hong Yinan tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 1999
C j CHEN,SUY : Chen, Suyi.     
      Jiang jun zhan men / Chen Suyi wen ; Huang Shuhua tu. GDL Central Library Children's International Languages:Available   Book 2000
C j CHU,YI : Chu, Yi.     
      Da nao tian gong = Rebellion against heaven / gai bian Chu Yi ; fan yi Liu Guangdi ; hui tu Wang Weiz GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j E BROAD,MIC : Broad, Michael.     
      Gu zhang niao = Broken bird / Wen hui : Maike Buluode ; Yi : Fang Suzhen. GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2010
C j E CHU,YI : Chu, Yi.     
      Niu lang zhi nü = The cowherd and the girl weaver / gai bian Chu Yi ; fan yi Liu Guangdi ; hui tu Wan GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2005
C j E HAPKA,CAT : Hapka, Cathy.     
      Charlotte's web. New in the barn / adapted by Catherine Hapka ; based on the motion picture screenpla GDL Grandview Library Children's International Languages:Available   Book 2006
C j E HIGGINSON,SHE : Higginson, Sheila Sweeny,     
      Miqi de gao kong re qi qiu / zuo zhe Sheila Sweeny Higginson ; hui zhe The Disney Storybook Artists ; GDL Montrose Library Children's International Languages:Available   Book 2008
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only