Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
Nearby Call numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page
Mark   Media Year
C FAUR REQ G43CD : Fauré, Gabriel,     
      Requiem, op. 48 [sound recording] / Gabriel Faure. Pavane pour une infante défunte / Maurice Ravel. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Book 1986
C FAUR REQ S35CD : Fauré, Gabriel,     
      Requiem, op. 48 / Fauré. Requiem, op. 9 / Duruflé [sound recording] GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1987
C FAYR MQG C42CD : Fayrfax, Robert,     
      Robert Fayrfax. Vol. 1 [sound recording]. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1995
C FAYR MTP C45CD : Fayrfax, Robert,     
      Robert Fayrfax. Vol. 2 [sound recording]. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1995
C FELD RC B39CD : Feldman, Morton,     
      Rothko Chapel [sound recording] ; Why patterns? / Morton Feldman. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1991
C FELD RC S38LP (S) : Feldman, Morton,     
      Rothko Chapel [sound recording] / M. Feldman. GDL Brand Library Record:Available   LP Record  
C FESC JOS W79CD : Fesch, Willem de,     
      Joseph [sound recording] / Willem de Fesch. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 2000
C FIC AI,MI    
      Shan zha shu zhi lian = Hawthorn tree forever / Ai Mi zhu. GDL Central Library International Languages:DUE 10-24-22 Staff Reported Missing   Book 2007
      Xiao qing di / Ai Mi zhu. GDL Central Library International Languages:Will be deleted   Book 2011
C FIC ATWOOD,MAR : Atwood, Margaret,     
      Mang yan ci ke / Magelite Aitewu zhu ; Liang Yong'an yi = The blind assassin / Margaret Atwood. GDL Central Library International Languages:Will be deleted   Book 2002
C FIC BAILIWUYOU : Bailiwuyou.     
      Zong qing nan shou / Bailiwuyou zhu. GDL Central Library International Languages:Will be deleted   Book 2009
C FIC BROWN,DAN    
      Da Wenxi mi ma / Dan Bulang zhu ; You Chuanli yi. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2004
      Da pian ju / Dan Bulang zhu ; Song Yingtang yi = Deception point / Dan Brown. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2007
C FIC BUSHNELL,CAN : Bushnell, Candace.     
      Chao she hua ai qing = Trading up / Gandisi, Buxinai'er ; Yin Lijun, Feng Qiongyi yi. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2006
C FIC GRISHAM,JOH    
      Lü shi ye mei gui / Yuehan Gelixun zhu ; [yi zhe Quan guo fan yi she] = The partner / John Grisham. GDL Central Library International Languages:Will be deleted   Book 2000
      Jie tou lü shi / Yuehan Gelixun zhu ; Jiang Limei yi. = The Street Lawyer / John Grisham GDL Central Library International Languages:Available   Book 1999
      Zao yu ren / Yuehan Gelixun zhu ; Qiaosefen yi = The rainmaker / John Grisham. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1995
      Zhong ji shen pan / Yuehan Gelixun zhu ; Ke Lisi yi = The chamber / John Grisham. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1995
      Feng ren yi zhu / Yuehan Gelixun zhu ; Peng Lingxian yi = The testament / John Grisham. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2001
C FIC HOSSEINI,KHA : Hosseini, Khaled.     
      Zhui feng zheng de hai zi = The kite runner / Kalede Husaini zhu ; Li Jingyi yi. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2005
C FIC JI,QIN : Ji, Qing.     
      Wang lu xiong lin = Network evil neighborhood / Ji Qing zhu. GDL Central Library International Languages:Staff Reported Missing   Book 2003
C FIC JOYCE,GRA : Joyce, Graham,     
      Kan jian sheng ming de nan hai = The facts of life / Gelahan Qiaoyisi zhu ; Guo Baolian yi. GDL Central Library International Languages:Will be deleted   Book 2006
C FIC KANG,YAN : Kang, Yanning,     
      Ren mo : Dang dai ren mo sheng ya lu / Kang Yanning zhu. GDL Central Library International Languages:Will be deleted   Book 2009
C FIC KONG,SHA : Kong, Shangren,     
      Tao hua shan / Kong Shangren zhu ; Chen Meilin, Gao Yuhou jiao zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2000
C FIC KOSTOVA,ELI : Kostova, Elizabeth.     
      Tian e zei / Yilishabai Kesituowa zhu ; Xiao Baosen yi = The swan thieves / Elizabeth Kostova. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
C FIC LIANG,YI : Liang, Yi.     
      Hui se you huo : Guan chang, shang jie, qing yu chang / Liang Yi zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
C FIC LIAO,HUI : Liao, Huiying.     
      Wai yu de li you / Liao Huiying zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1998
C FIC LIU,QI : Liu, Qi.     
      Shang zhan : ju li ju wai / Liu Qi zuo pin. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
C FIC MATHESON,RIC : Matheson, Richard,     
      Si ceng xiang shi = Somewhere in time / Licha Maitesen zhu (Richard Matheson) ; Chen Zongchen yi. GDL Central Library International Languages:DUE 10-24-22   Book 2010
C FIC MENG,CHO : Meng, Chong.     
      Lao da / Meng Chong zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
C FIC MO,YAN : Mo, Yan,     
      Tan xiang xing / Mo Yan zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
C FIC MU,YUM : Mu, Yumin.     
      Ce huang / Mu Yumin zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2009
C FIC NESBITT,E. : Nesbit, E.     
      Hu sheng fu de gu shi / E Nisibite zhu = The story of the amulet / Edith Nesbit. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
C FIC NOBLE,ELI : Noble, Elizabeth     
      Niuyue gong yu / Elizabeth Noble zhu ; Xie Jiazhen yi GDL Central Library International Languages:Staff Reported Missing   Book 2010
C FIC PARKHURST,CAR : Parkhurst, Carolyn,     
      Yidian yuan de ying wu = Lost and found / Kaluolin Pakesite zhu ; Zhang Yan yi. GDL Central Library International Languages:DUE 10-24-22 Staff Reported Missing   Book 2006
C FIC PATTERSON,JAM : Patterson, James,     
      Si shen shou xuan / zuo zhe Zhanmusi Paitesen ; yi zhe Zheng Jiajin = 1st to die / James patterson. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2004
C FIC Pengtan : Pʻeng-tan.     
      Wei chia tʻang ti kʻa fei / Pʻeng-tan chu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 1989
C FIC SCHLINK,BER : Schlink, Bernhard.     
      Lang du zhe = Der Vorleser / Benhade Shilinke zhu ; Qian Dingping yi. GDL Central Library International Languages:DUE 10-24-22   Book 2009
C FIC SHENXUE : Shenxue.     
      Ren sheng pai mai hui = Life auction house / [zuo zhe Shenxue]. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2010
C FIC WANG,TIN : Wang, Ding.     
      Ye he hua / Wang Ting zhu. GDL Central Library International Languages:DUE 10-24-22   Book 2009
C FIC XIAFEI    
      Hui gu niang de mi mi / Xiafei zhu. GDL Central Library International Languages:Will be deleted   Book 2002
      Hua hua gong zi de mi mi / Xiafei zhu. GDL Central Library International Languages:Will be deleted   Book 2002
C FIC XIANTINGWANXUE : Xiantingwanxue.     
      Ji mo cai shuo ai / Xiantingwanxue zhu. GDL Central Library International Languages:DUE 10-24-22 Staff Reported Missing   Book 2009
C FIC YAN,GE : Yan, Ge.     
      Sheng yin yue tuan = The symphony of sound / Yan Ge zhu. GDL Central Library International Languages:DUE 10-24-22   Book 2011
C FIC YAN,GEL : Yan, Geling.     
      Jinling shi san chai / Yan Geling zuo pin. GDL Central Library International Languages:DUE 10-24-22   Book 2011
C FIC YE,ZHA : Ye, Zhaoyan,     
      Houyi : chong shu "Houyi she ri" "Chang'e ben yue" = The myth of Houyi and Change / Ye Zhaoyan zhu. GDL Central Library International Languages:Will be deleted   Book 2011
C FIC YI,YUN : Kwiyŏni.     
      Ai qing ju wai ren = Outsider. 2 / Keaitao (Yi Yun-se) ; [Huang Huang yi]. GDL Central Library International Languages:DUE 10-24-22 Staff Reported Missing   Book 2006
C FIC YINGTAO : Yingtao.     
      Gu gu dou ni / Yingtao zhu. GDL Central Library International Languages:Will be deleted   Book 2002
C FIC YISHU : Yishu.     
      Lin ju tai tai de qing ren / Yishu. GDL Central Library International Languages:Will be deleted   Book 2003
C FIC ZHANG,AIL : Zhang, Ailing.     
      Lei feng ta / [Zhang Ailing zhu] ; Zhao Pihui yi. GDL Central Library International Languages:Lost   Book 2010
C FIC ZHAO,DON : Zhao, Dongling.     
      Zhongguo di / Zhao Dongling, Changying zhu. GDL Central Library International Languages:Available   Book 2011
C FIGU CS S05CD : Figueras, Montserrat.     
      Cant de la Sibilla [sound recording] . GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1988
C FINZ DN H85CD : Finzi, Gerald,     
      Dies natalis [sound recording] / Finzi. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1997
C FINZ FSC H96LP (S) : Finzi, Gerald,     
      For St. Cecilia. Dies natalis. GDL Brand Library Record:Available   LP Record 1979
C FINZ LFF C63CD : King's College (University of Cambridge).     
      Choral music [sound recording] / by Bax and Finzi. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1986
C FINZ RC H97CD      
      Choral works [sound recording] / Finzi, Britten, Holst. GDL Brand Library Music Compact Disc:Available   Music 1991
C FOSS BIB S80CD : Foss, Lukas,     
      I build an house [sound recording] : vocal music of Lukas Foss. GDL Brand Library Music Compact Disc:DUE 10-21-22   Music 2001
Add Marked to Bag Add All On Page
Result Page   Prev Next
 
    
Available items only